Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / RACHUNKOWOŚĆ

SOO.0152-165/09

ZARZĄDZENIE Nr 165/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 28 grudnia 2009 r.


zmieniające zarządzenie nr 207/IV/04 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.


Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i § 3 i 13  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz.1020) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.W zarządzeniu nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do zarządzenia w części opisowej „Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu” dodaje się ust.10 o brzmieniu:
„10. W księgach urzędu dokonuje się wyodrębnienia wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, w szczególności wyodrębnia się zdarzenia gospodarcze, które podlegają finansowaniu ze środków zagranicznych i unijnych oraz tych, których obowiązek wyodrębnienia wynika wprost z zawartych umów. Wyodrębnienia dokonuje się w sposób jak poniżej:
a) w budżecie gminy:
trzycyfrowy numer konta – jednocyfrowy numer dziennika – czterocyfrowe dodatkowe uszczegółowienie – dwucyfrowy numer wyodrębnionego zadania
b) w urzędzie gminy w przypadku wszystkich kont z wyłączeniem konta 130:
trzycyfrowy numer konta – jednocyfrowy numer dziennika – pięciocyfrowy rozdział – czterocyfrowy paragraf – dwucyfrowy numer wyodrębnionego zdarzenia gospodarczego.
c) w urzędzie gminy w przypadku konta 130:
trzycyfrowy numer konta – jednocyfrowy numer dziennika – pięciocyfrowy rozdział – czterocyfrowy paragraf – dwucyfrowy kod strukturalny – dwucyfrowy numer wyodrębnionego zdarzenia gospodarczego.
W przypadku gdy dane zdarzenie gospodarcze nie posiada numeru kodu strukturalnego w miejsce kodu wpisuje się cyfry 00.”
Nadaje się następujące oznaczenia dla nazw zdarzeń gospodarczych podlegających wyodrębnieniu:
01 - budowa świetlicy w Jenkowicach
02 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre
03- remont dachu w świetlicy wiejskiej w m. Brzezinka
04 – wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej”
2) w załączniku nr 2 w części II „Opis kont syntetycznych budżetu gminy z typowymi operacjami ewidencyjnymi na tych kontach” w „1. Konta bilansowe” punkt 8a) otrzymuje brzmienie:
„8a) Konto 225 –  Rozliczenie niewygasających wydatków
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków.
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.

Typowe operacje na koncie 225 występujące w Budżecie Gminy

Lp.

Operacja gospodarcza

Konto Wn

Konto Ma

1

Wb z rachunku budżetu – przekazanie środków na subkonto wydatków niewygasających

225

133

2

Wb z subkonta niewygasających wydatków-wpływ przelanych środków

133-1

225

3

Wb – przelew środków do jednostki budżetowej celem realizacji

225

133-1

4

Pk- sprawozdanie z realizacji niewygasających wydatków

904

225

5

Wb – zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających

133-1

225


3) w części I „Wykaz kont dla Urzędu Gminy” w zespole 2 – „Rozrachunki i roszczenia” po koncie „268 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania” wprowadza się konto 290 w brzmieniu:
 „290 – Odpisy aktualizujące należności”;

4) w załączniku nr 2a w części II Opis ewidencji na kontach syntetycznych stosowanych przez Urząd Gminy w „1. Konta bilansowe” do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
a) punkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Konto 135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności
zakładowego funduszu świadczeń specjalnych, funduszy celowych i innych funduszy, którymi
dysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty
środków z rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach.

Typowe operacje na koncie 135 występujące w urzędzie

Lp.

Operacja gospodarcza

Konto Wn

Konto Ma

1

Wb – wpływ środków na realizację programu „Uczeń na wsi - …”

135-2

853-2

2

Wb – wypłata beneficjentowi dofinansowania w ramach programu „Uczeń na wsi - …”

240-2

135-2

3

Wb- dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków z programu „Uczeń na wsi - …”

853-2

135-2

4

Wb – przeniesienie środków z kosztów obsługi programu należnych realizatorowi na dochody budżetu

853-2

135-2

5

Wb – przeniesienie środków z kosztów obsługi programu na pokrycie wydatków związanych z obsługą

853-2

135-2

6

Wb – wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawod.

135-2

853-2

8

Wb – wypłata dla pracodawcy dofinansowania przelewem na konto ze środków Funduszu Pracy

240-2

135-2

9

Wb –zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pracy zgodnie z umową

853-2

135-2

10

Wb – wpływ środków na konto ZFŚS z rocznego odpisu

135-2

851

11

Wb- wypłata przyznanej pożyczki dla pracownika

234-2

135-2

12

Wb – spłata raty pożyczki przez pracownika

135-2

234-2

13

Wb – spłata zobowiązania z tytułu przejazdu pracowników na wycieczkę

201-2

135-2

14

Wb – zapłata zobowiązania z tytułu wystawionej noty obciążeniowej za zakupione bony towarowe dla pracowników

201-2

135-2


b) punkt 19a otrzymuje brzmienie:
"19a) Konto 224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych.
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma - wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji.
Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.

Typowe operacje na koncie 224 występujące w urzędzie

Lp.

Operacja gospodarcza

Konto Wn

Konto Ma

1

Wb- przekazanie z rachunku bankowego środków dotacji dla instytucji kultury, OSP, organizacji pozarządowej…

224

130

2

Pk - rozliczenie wykorzystanej dotacji na podstawie sprawozdania

810

224

3

Wb - zwrot niewykorzystanej dotacji w roku w którym dotacja została przyznana

130

224

4

Pk- przeksięgowanie rozliczonej dotacji ale uznanej za niewykorzystaną

Pk - przypis do zwrotu w następnym roku budżetowym niewykorzystanej dotacji i nie zwróconej w roku przyznania (zapis równoległy)

810

 

 

221

224

 

 

750


c) po punkcie 25b) wprowadza się punkt 25c) w brzmieniu:
„25c) Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetek od należności przypisanych, a niewpłaconych.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość należnych, a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.

Typowe operacje na koncie 290 występujące w urzędzie

Lp.

Operacja gospodarcza

Konto Wn

Konto Ma

1

Pk – dokonanie odpisu w części/całości należności umorzonej, wątpliwej lub nieściągalnej

760

290

 

2

Pk – dokonanie odpisu należności stanowiącej dochód budżetu

750

290

3

Pk – zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności wcześniej odpisanych

290

750/760

4

Pk – odpis aktualizujący dotyczący wartości przypisanych, ale niezapłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności

760/750

290

d) punkt 39 otrzymuje brzmienie:
„39)Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na
koncie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe
ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i
przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według
źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,
2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne
rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Typowe operacje na koncie 851 występujące w urzędzie

Lp.

Operacja gospodarcza

Konto Wn

Konto Ma

1

Umowa dotycząca przyznania pracownikowi pożyczki ze środków ZFŚS

240-2

851-2

 

2

Pk – dokonanie odpisu aktualizującego wątpliwe należności z tytułu przyznanej pracownikowi pożyczki

851-2

290-2

3

Pk – zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności wcześniej odpisanych

290-2

851-2

e) punkt 40 otrzymuje brzmienie:
40)Konto 853 - "Fundusze pozabudżetowe
Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych, funduszy motywacyjnych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma - przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.
Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie.
Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych, funduszy motywacyjnych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.

 

Typowe operacje na koncie 853 występujące w urzędzie

Lp.

Operacja gospodarcza

Konto Wn

Konto Ma

1

Umowa dotycząca przyznania dofinansowania ze środków programu „Uczeń na wsi - …”

240-2

853-2

 

2

Pk – dokonanie odpisu aktualizującego wątpliwe należności z tytułu niedokonania rozliczenia przyznanych środków z programu „Uczeń na wsi - …”

853-2

290-2

3

Pk – zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności wcześniej odpisanych

290-2

853-2

4

Decyzja dotycząca przyznania dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia zawodowego młod.prac. ze środków Funduszu Pracy

240-2

853-2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Monika Warszawska 2010-01-27 09:11:15
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl