Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLV/210/10

  
1100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XLV/210/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:
1) dochody 29.422.100,38zł;
2) wydatki 36.869.497,38zł;
3) deficyt budżetu 7.447.397,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Zobacz pełną treść aktu.


Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej:

Na łączną kwotę per saldem 96.130,00 zł zwiększającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- o kwotę 96.130,00zł zwiększa się dochody budżetu z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Na łączną kwotę per saldem 96.130,00 zł zwiększającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 020 – Leśnictwo
- o kwotę 609,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu podatku leśnego.

Dz.600 – Transport i łączność
- o kwotę 4.000,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- o kwotę 95.521,00zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu podatku od nieruchomości;
- o kwotę 4.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Dz. 750 – Administracja publiczna
- o kwotę 1.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki budżetu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników samorządowych;
- o kwotę 500,00zł zmniejsza się planowane wydatki budżetu dotyczące zakupu usług pozostałych;
- dokonuje się przesunięć wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- o kwotę 1.000,00zł zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu zakupu energii, tj. dostawy wody wykorzystywanej na cele przeciwpożarowe.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- o kwotę 500,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na rzecz szkoły artystycznej zgodnie z art. 79 ust. 1c ustawy o systemie oświaty;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano na wniosek dyrektora SP w Smolnej i dyrektora SP w Sokołowicach.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
- o kwotę 400,00zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
- o kwotę 400,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano na wniosek dyrektora GOPS w Oleśnicy.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmian dokonano z związku z wnioskiem dyrektora GOPS w Oleśnicy.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za uzasadnioną.

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2010-02-01 10:23:15
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl