Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XLVII/227/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 marca 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych  z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 7. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:
1) dochody 30.312.297,38zł;
2) wydatki 37.759.694,38 zł;
3) deficyt budżetu 7.447.397,00zł.

 

§ 8. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań określa załącznik nr 7.

 

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Aleksandra Sieruga


Zobacz elektroniczną treść aktu


Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej:

Na łączną kwotę per saldem 763.123,50 zł zmniejszającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- o kwotę 500.000,00zł zmniejsza się planowane dochody budżetu z tytułu dotacji celowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja SUW w m. Zarzysko”. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy paragrafu w związku z wejściem w życie rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Dz. 600- Transport i łączność
- o kwotę 35.000,00zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń w spasie drogowym.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
- o kwotę 116.573,00zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego br. informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
- o kwotę 23.000,00zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 204.550,50zł zmniejsza się dochody budżety z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na łączną kwotę per saldem 763.123,50 zł zmniejszającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- o kwotę 464.407,00zł zmniejsza się planowane wydatki budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tych jednostek;
- o kwotę 781.783,50zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zadania pn. „przebudowa SUW w m. Zarzysko”, w tym dokonuje się zmiany nazwy zadania;
- o kwotę 10.500,00zł zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne dotyczące zadań pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre” (+7.000,00zł) i  „budowa sieci wodociągowej w m. Smolna – Zimnica” (+3.500,00zł);   
- o kwotę 320.830,00zł zwiększa się planowane wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych tj. zakupów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dotyczące opracowania koncepcji rozwoju sieci i gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność
- o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- o kwotę 150.000,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu zakupu usług remontowych związanych remontem budynku komunalnego w Boguszycach, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru;
- o kwotę 10.000,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych, tj. w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów budynków komunalnych;
- o kwotę 35.000,00zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach: „rozbudowa świetlicy w Dąbrowie etap II” (+25.000,00zł) i „budowa świetlicy wiejskiej w m. Jenkowice” (+10.000,00zł). Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków na zadaniu dotyczącym budowy świetlicy wiejskiej w m. Jenkowice w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie zadania ze środków europejskich z PROW;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków w związku realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna
- o kwotę 3.017,22zł zwiększa się planowane wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- o kwotę 122.409,24zł zmniejsza się planowane wydatki budżetu dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników w związku ze zmniejszeniem wielkości części oświatowej subwencji ogólnej i w związku ze złożonym wnioskiem przez dyrektora SP we Wszechświętem;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodującymi zwiększenia wydatków na wniosek dyrektorów SP w Smolnej, SP w Sokołowicach, SP w Ligocie Małej i SP we Wszechświętem;
- dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z zabezpieczeniem środków na dotację celową dla Powiatu Oleśnickiego na współfinansowanie zadań doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół gminnych na zasadach określonych w porozumieniu z Powiatem Oleśnickim.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
- o  kwotę 5.878,40 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
 - o  kwotę 23.000,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu świadczeń społecznych w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci w szkołach;
- dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu nie powodujących zwiększenia wydatków na wniosek dyrektora GOPS w Oleśnicy.


Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 67.140,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu hakowo-kontenerowego do wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy, ubezpieczenia, rejestracji i jego oznakowania;
- o kwotę 73.830,00zł zmniejsza się plan wydatków budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami wraz ze zmianą nazw zadań inwestycyjnych dotyczących budowy, przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego.


Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
- o kwotę 1.895,62zł zmniejsza się plan wydatków budżetu dotyczących zakupu energii i zakupu usług pozostałych dotyczących Orlika 2012;
- o kwotę 35.000,00zł zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu placów zabaw.

Ponadto dokonano zmian w:
1) wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4;
3) wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5;
4) planie dochodów i wydatków budżetu związanych  z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6;
5) przychodach i rozchodach budżetu gminy związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań według załącznika nr 7;
6) planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 8. Zmian dokonano na wniosek dyrektora SP we Wszechświętem i dyrektora SP w Ligocie Małej.


Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za uzasadnioną.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2010-04-02 12:35:49
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl