Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / KANALIZACJA

 SOO.0151-289/10


Zarządzenie Nr 289/10
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 01 czerwca 2010 r.


w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.


Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz.2603 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr VII/25/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Oleśnica

zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Wnosi się na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z/s w Oleśnicy ul.Kopernika 13 wkład niepieniężny (aport) w postaci:

  1. nieruchomości częściowo zabudowanej położonej w obrębie Krzeczyn, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 245/4,

  2. nieruchomości częściowo zabudowanej położonej w obrębie Świerzna, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 136/2,

  3. przydomowej oczyszczalni ścieków Turbojet EP-1, usytuowanej na działkach nr: 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5 w obrębie Ligota Wielka, gmina Oleśnica,

  4. biologicznej oczyszczalni ścieków Turbojet EP-4, usytuowanej na działkach nr: 117/2, 191, 192 w obrębie Wyszogród, gmina Oleśnica

w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 731.244,00 złote i objęcia przez Gminę Oleśnica 1.463 udziałów po 500,00 złotych każdy. Po podwyższeniu kapitału kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 1.511.244 złote.

2. Szczegółowy wykaz wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu) określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2010-06-01 14:47:28
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl