Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr LII/249/10  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / procedury budĹźetowe

UCHWAŁA NR LII/249/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Określa się wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Oleśnica oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt przedłoży Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)Gminie – rozumie się przez to Gminę Oleśnica,
2)Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Oleśnica,
3)Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Gminy Oleśnica,
4)Radzie  – rozumie się przez to Radę Gminy Oleśnica,
5)Przewodniczącym Rady – rozumie się przez to Przewodniczącą Rady Gminy Oleśnica,
6)kierownikach jednostek organizacyjnych – rozumie się przez to kierowników jednostek budżetowych Gminy Oleśnica i kierownika samorządowej instytucji kultury,
7)kierownikach referatów – rozumie się przez to kierowników referatów Urzędu Gminy Oleśnica,
8)budżecie – rozumie się przez to budżet Gminy Oleśnica,
9)projekcie uchwały budżetowej - rozumie się przez to projekt uchwały budżetowej Gminy Oleśnica,
10)jednostkach pomocniczych – rozumie się przez to jednostki pomocnicze Gminy Oleśnica,
11)roku budżetowym – rozumie się przez to rok budżetowy, którego projekt dotyczy.


Rozdział II. Wymagana szczegółowość projektu budżetu i terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. W toku prac nad projektem uchwały budżetowej obowiązuje następujący harmonogram:

1)Wójt w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy powiadamia kierowników jednostek organizacyjnych o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok budżetowy wraz z wytycznymi dotyczącymi wskazania zakładanego na rok budżetowy wzrostu wynagrodzeń i cen.
2)W terminie, o którym mowa w pkt 1 Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP–ie informację o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały budżetowej i możliwości składania do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wniosków do projektu budżetu. Wójt może odbyć również spotkania z jednostkami pomocniczymi w celu poznania potrzeb poszczególnych sołectw. Ze spotkania sporządza się protokół.
3)Złożone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty wnioski Wójt rozpatruje i w terminie do 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje właściwym kierownikom referatów.
4)Kierownicy referatów sporządzają i przedkładają Skarbnikowi w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy materiały planistyczne zawierające plany dochodów i wydatków z zakresu zadań realizowanych w danym referacie wraz z wykazem planowanych zadań i objaśnieniem przyjętych wartości. Plany dochodów i wydatków ujmuje się w układzie klasyfikacji budżetowej.
5)Kierownicy referatów w materiałach planistycznych określonych w pkt 4 ujmują również wnioski, o których mowa w pkt 3, zaakceptowane przez Wójta.
6)Kierownicy jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem kierownika samorządowej instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie do 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy opracowują i przedkładają kierownikowi referatu obejmującego sprawy oświatowe, szczegółowe plany rzeczowe zadań i materiały planistyczne obejmujące plany dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej.
7)Kierownik referatu, o którym mowa w pkt 6, w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Skarbnikowi sprawdzone i uzgodnione materiały planistyczne określone w pkt 6.
8)Kierownik samorządowej instytucji kultury w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy sporządza i przedkłada Skarbnikowi materiały planistyczne obejmujące planowane przychody i koszty samorządowej instytucji kultury, które powinny zawierać: przychody z prowadzonej działalności, planowane dotacje z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,  koszty, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, zakup towarów i usług, środki na wydatki majątkowe, środki przyznane innym podmiotom, stan środków pieniężnych na początek i koniec roku budżetowego, stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku budżetowego. Opracowanie materiałów planistycznych w układzie klasyfikacji budżetowej nie dotyczy samorządowej instytucji kultury.
9)Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje i przedkłada Skarbnikowi materiały planistyczne obejmujące plany dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne i zadania zlecone.

§ 3. Przedłożone do projektu uchwały budżetowej materiały planistyczne powinny być sporządzone w szczególności na podstawie:

1)obowiązujących stawek podatkowych, opłat oraz cen z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 stycznia roku budżetowego,
2)przesłanych wstępnych informacji dotyczących planowanej wysokości subwencji, dotacji, udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych,
3)zawartych umów, porozumień, podjętych uchwał i zarządzeń oraz innych obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem przewidywanych zmian;
4)prognozowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przewidywanego zatrudnienia, wynagrodzenia, składek naliczanych od wynagrodzeń  z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku budżetowym,
5)stopnia zaawansowania inwestycji, posiadanych dokumentów związanych z realizacją inwestycji lub szacowanych wartości inwestycji z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku budżetowym.

§ 4. 1. W oparciu o przedłożone materiały planistyczne i wnioski oraz zgromadzone informacje Skarbnik opracowuje zestawienia planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych  i przedkłada je Wójtowi w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Na podstawie wstępnych zestawień Wójt opracowuje projekt uchwały budżetowej określający w szczególności:

1)łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
2)łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
3)kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu,
4)łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy,
5)łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy,
6)limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
7)kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę,
8)szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy, wynikające z odrębnych ustaw, a w szczególności:
a)zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
b)zasady finansowania  zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
c)zasady wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
9)inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień Rady Gminy.

3.Projekt uchwały budżetowej może również określać upoważnienia dla Wójta do:
a)dokonywania zmian w budżecie,
b)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,
c)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach mających siedzibę na terenie kraju,
d)przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4.W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszcza się zestawienia tabelaryczne obejmujące takie informacje jak:
1)dochody budżetu Gminy według źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
2)wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki na zadania własne i zlecone,
3)wydatki budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej,
4)dochody i wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem wydatków na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, w tym:
a)wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
b)dotacje na zadania bieżące,
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych,
d)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
e)obsługę długu Gminy,
5)przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań,
6)dotacje udzielane z budżetu Gminy związanych z realizacją zadań Gminy z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe,
7)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami,
8)wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów finansowych na realizację tych zadań,
9)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych,
10)dochody i wydatki budżetu związane  z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
11)dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane,
12)wydatki finansowane z wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 5. W terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Wójt przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w niniejszej uchwale.

§ 6. 1. Przewodniczący Rady przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi komisjom stałym Rady, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wójta projektu uchwały budżetowej.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej komisje stałe Rady przedkładają Wójtowi wnioski do projektu uchwały budżetowej oraz opiniują projekt uchwały budżetowej.
3. Wnioski złożone przez komisje stałe Rady powodujące zwiększenie wydatków budżetu powinny wskazywać źródło pokrycia tych wydatków.
4. Wójt w ciągu 5 dni rozpatruje złożone przez komisje stałe Rady wnioski, a zaakceptowane ujmuje w formie autopoprawek do uchwały budżetowej.
5. Rada podejmuje uchwałę budżetową do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach- nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Rozdział III. Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne

§ 7. 1. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Wójt przedstawia w zwięzły sposób:

1)prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych,
2)planowane kwoty wydatków majątkowych i wydatków bieżących, w tym wydatki remontowe,
3)planowane wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne,
4)planowane źródła pozyskania przychodów i ich przeznaczenie,
5)charakterystykę planowanych rozchodów,
6)charakterystykę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
7)charakterystykę wydatków finansowanych z wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki,
8)charakterystykę dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt przedstawia Radzie Gminy w formie materiałów informacyjnych zestawienie zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym tych zadań.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


/-/Przewodniczący Rady
Aleksandra Sieruga

Zobacz pełną treść aktu:


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Siednienko 2010-09-13 09:39:55
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl