Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr LIII/255/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUB

UCHWAŁA NR LIII/255/10
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica,
3) podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku ubiegający się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego,
4) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
5) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć podmiot określony w pkt 3, któremu powierzono realizację zadania publicznego i udzielono dotacji na jego realizację.

§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania następuje poprzez podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy zaproszenia do składania ofert na realizację zadania, przy czym zlecenie zadania może nastąpić poprzez powierzenie lub wsparcie wykonania zadania.
2. Zaproszenie powinno zawierać w szczególności:
1) nazwę i cel realizacji zadania,
2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
3) termin, miejsce i warunki realizacji zadania,
4) termin i miejsce składania ofert, przy czym termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia zaproszenia do składania ofert,
5) tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty,
6) informacje dotyczące wymogów formalnych oferty.

§ 3. 1. Podmiot zobowiązany jest złożyć ofertę, która powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) wskazanie źródeł finansowania kosztów zadania,
5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie realizacji zadań publicznych,
6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
8) poświadczoną kopię statutu lub innego dokumentu założycielskiego,
9) poświadczoną kopię aktualnego wypisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych oferty Wójt wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Dopuszcza się zlecenie zadania, gdy złożona zostanie tylko jedna oferta.
5. W celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania Wójt może powołać komisję składającą się z członków będących pracownikami Urzędu Gminy Oleśnica w liczbie nie mniejszej niż 3.
6. Zadaniem komisji jest:
1) sprawdzenie oferty pod względem formalnym,
2) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
3) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania,
4) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji i jego przedstawienie Wójtowi celem zatwierdzenia.

§ 4. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt.
2. Informację o wyborze podmiotu, któremu zlecone zostanie zadanie oraz wysokość udzielonej dotacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

§ 5. 1. Podmiot może z własnej inicjatywy złożyć ofertę lub wniosek o realizację zadania publicznego.
2. W takim przypadku Wójt rozpatruje celowość realizacji zadania, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym Gminy, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki finansowe dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania.
3. O podjętym rozstrzygnięciu Wójt informuje podmiot, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania Wójt dodatkowo informuje o terminie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy §2 - §4.

§ 6. 1. Zlecenie zdania i udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy, która powinna określać w szczególności termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz termin i sposób przedkładania sprawozdań z wykonania zadania.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna spełniać wymagania określone w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 7. 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Wójtowi w terminie 30 dni od dnia realizacji zadania sprawozdania z wykonania zadania wraz z rozliczeniem udzielonej dotacji.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) opis wykonanego zadania,
2) ocenę osiągniętych efektów,
3. Do rozliczenia udzielonej dotacji należy przedłożyć zestawienie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków związanych z wykonaniem zadania według wzoru określonego w załączniku do uchwały.

§ 8. 1. W trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu upoważnieni przez Wójta pracownicy przeprowadzają kontrolę wykonania zadania i sposobu wykorzystania dotacji.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania,
2) sprawdzeniu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją zadania.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 9. 1. Zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej może nastąpić w związku ze złożoną ofertą na realizację zadania, o ile zawiera dane określone w § 3 ust. 1. W takim przypadku nie stosuje się przepisu § 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1  stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3-6, § 4, § 6 - § 8, § 10 i § 11.

§ 10. Wójt zobowiązany jest do przedkładania Radzie Gminy Oleśnica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Oleśnica informacji zawierającej wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z podaniem kwoty dotacji i celu, na jaki została ona udzielona.

§ 11. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
/-/Aleksandra Sieruga

Zobacz pełną tresc aktu:


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Siednienko 2010-10-04 13:34:43
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl