Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr LIII/256/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dług publiczny

UCHWAŁA Nr LIII/256/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Gmina Oleśnica zaciągnie długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości 1.499.200,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych  00/100 ) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zarzysko”.

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wymienionego w §1 uchwały będą środki z dochodów własnych Gminy.

§ 3.Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2011 - 2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/Aleksandra Sieruga

Zobacz pełną treść aktu:

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Siednienko 2010-10-04 13:55:55
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl