Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY

SOO.0151-334/10

                                                                  ZARZĄDZENIE NR 334/10
                                                                 WÓJTA GMINY OLEŚNICA 
                                                                    z dnia 7 października 2010 r.

                                                w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)     oraz § 5 pkt 2 uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych oraz świetlic wiejskich, zarządza się, co następuje:

§1. 1. Administratorem świetlic wiejskich na terenie Gminy Oleśnica jest Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach, zwanym dalej „GOK”.
2. Odpłatność za wynajem świetlic wiejskich i ich wyposażenia stanowi przychód GOK.
3. Najmu świetlic dokonuje dyrektor GOK lub upoważniona przez niego osoba (gospodarz świetlicy) na podstawie pisemnego upoważnienia.
4. Ustala się minimalne i maksymalne stawki za wynajem świetlic wiejskich, określone w załączniku do zarządzenia.
5. Za wynajęcie świetlic należy dodatkowo doliczyć zwrot kosztów poniesionych za energię elektryczną, wodę, ścieki.
6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego, dyrektor GOK może wyrazić zgodę na obniżenie stawki określonej w tabeli lub bezpłatne wynajęcie świetlicy lub wyposażenia.
7. Dyrektor GOK, w porozumieniu z poszczególnymi samorządami wiejskimi, ustali szczegółowe zasady wynajmu świetlic i wyposażenia oraz cenniki dla poszczególnych miejscowości, w ramach kwot ustalonych w załączniku do zarządzenia.
8. Dyrektor GOK opracuje regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz ustali harmonogramy ich wykorzystywania.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi GOK.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt
(-) Marcin Kasina
 

 
Wprowadził : Agnieszka Siednienko 2010-10-11 12:35:50
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl