Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr III/5/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / JEDNOSTKI

UCHWAŁA NR III/5/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez gminne jednostki budżetowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Oleśnica,
2) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Oleśnica,
3) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Oleśnica,
4) kierownikach jednostek– rozumie się przez to kierowników samorządowych jednostek budżetowych Gminy
Oleśnica określonych w § 2.

§ 2. Określa się samorządowe jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku
dochodów:
1) Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy,
2) Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej,
3) Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej,
4) Szkoła Podstawowa w Smolnej,
5) Szkoła Podstawowa w Sokołowicach,
6) Szkoła Podstawowa we Wszechświętem,
7) Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy.

§ 3. Jednostki, o których mowa w § 1, gromadzą na rachunku dochody pochodzące ze źródeł takich jak:
1) dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu
jednostki budżetowej,
3) dochody z wynajmu sal sportowych, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń będących w posiadaniu jednostki
budżetowej,
4) dochody z oprocentowania środków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku,
5) dochody z umów dzierżawy lub najmu składników majątkowych będących w posiadaniu jednostki
budżetowej,
6) dochody z opłat za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego,
7) wpływy z usług,
8) opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego,
9) opłat za wydawanie duplikatów świadectw i innych druków szkolnych, zaświadczeń oraz legalizacji
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą,
10) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
11) opłat wnoszonych przez rodziców,
12) dochody z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej,
13) opłat z tytułu organizowanych imprez sportowych, kulturalnych itp.

§ 4. Dochody określone w § 2 przeznacza się na:
1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
2) zakup materiałów i wyposażenia,
3) wynagrodzenia bezosobowe,
4) składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
5) zakup wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej,
6) zakup usług zdrowotnych,
7) zakupy inwestycyjne,
8) zakup usług remontowych,
9) zakup usług pozostałych,
10) zakup produktów żywnościowych i gotowych posiłków dla wychowanków i uczniów jednostek
budżetowych,
11) różne opłaty i składki.

§ 5. 1. W terminie do 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy kierownicy jednostek opracowują
i przedkładają kierownikowi referatu obejmującego sprawy oświatowe materiały planistyczne obejmujące:
1) plan wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w układzie klasyfikacji
budżetowej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości.
2) plan wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w układzie klasyfikacji
budżetowej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości.
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania Radzie projektu uchwały budżetowej Wójt przekazuje kierownikom
jednostek informacje niezbędne do opracowania projektu planu finansowego dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.
3. Kierownicy jednostek opracowują i przedkładają Wójtowi projekty planów finansowych dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w terminie 30 dni od dnia otrzymania
informacji określonej w ust. 2, nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Wójt przekazuje samorządowym jednostkom,
o których mowa w § 1, informacje o ostatecznych kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych.
5. Jednostki określone w ust. 4 dostosowują projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na
wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych.

§ 6. 1. W toku wykonywania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych kierownicy jednostek mogą składać do Wójta wnioski o dokonanie zmian
w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt ujmuje w projekcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej wnioskowane zmiany i przedkłada je
Radzie celem zatwierdzenia.
3. Uchwały Rady Gminy stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.
4. W terminie 7 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3, Wójt informuje na piśmie kierowników
jednostek o dokonanych zmianach.

§ 7. Kierownicy jednostek przedstawiają Wójtowi w terminie do:
1) 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze,
2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – informację roczną z wykonania planu finansowego
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

§ 8. 1. Ujęte w planach finansowych dochody gromadzone na wydzielonym rachunku stanowią prognozowane
wielkości, a wydatki nimi finansowane – nieprzekraczalny limit.
2. Kierownicy jednostek są odpowiedzialni za prawidłową realizację wydatków z rachunku dochodów,
o których mowa w § 2, do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.
3. Kierownicy jednostek są obowiązani do odprowadzenia w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po
roku budżetowym na rachunek budżetu Gminy Oleśnica środków finansowych pozostających na tym rachunku na
dzień 31 grudnia roku budżetowego.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/127/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych Gminy Oleśnica,
które tworzą rachunek dochodów własnych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 

Zobacz elektroniczną wersję aktu.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-01-07 13:55:13
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl