Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / NAJM LOKALI

SOO.0151-12/11


ZARZĄDZENIE Nr 12/11
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 17 stycznia 2011 roku

w sprawie określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne


Na podstawie art. 7, art.8, art.23 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.) oraz § 5 Załącznika do Uchwały nr VI/15/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2007 r.  r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica

Wójt Gminy Oleśnica zarządza, co następuje:

§ 1.

1.Dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oleśnica ustala się miesięczną bazową stawkę czynszu za  1  powierzchni użytkowej lokalu  w wysokości: 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
2.Dla lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oleśnica ustala się miesięczną stawkę czynszu za  1  powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 50% najniższego czynszu obowiązującego w lokalach mieszkalnych.

§ 2.

Przy ustalaniu czynszu należy uwzględniać  czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

                                                                                                                                Załącznik
do Zarządzenia Nr 12/11
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 17 stycznia 2011 r.

 ZASADY USTALANIA STAWKI CZYNSZU REGULOWANEGO W LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GIMNY OLEŚNICA

1.Stawkę czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych ustala się dla poszczególnych mieszkań jako iloczyn stawki bazowej oraz wskaźnika uwzględniającego czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową mieszkania.
2.Wysokość stawki bazowej za 1  powierzchni użytkowej określa § 1 zarządzenia.
3.Czynnikami zwiększającymi wysokość ustalonej stawki bazowej czynszu regulowanego o 10 % za każdy z czynników są:
1/ wyposażenie lokalu mieszkalnego w ciepłą wodę,
2/ wyposażenie lokalu w centralne ogrzewanie,
3/ wyposażenie lokalu w łazienkę lub w.c.
4/ instalacja wod.-kan.
5/ instalacja gazowa.
4.Czynnikami obniżającymi wysokość ustalonej stawki bazowej czynszu regulowanego o 1% za każdy z czynników są:
1/ lokale nie wyposażone w w.c.
2/ lokale posiadające pokoje bez dostępu do światła dziennego
5. Czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu regulowanego nie mają zastosowania do lokali socjalnych  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oleśnica.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2011-01-17 11:52:50
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl