Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie
uchwała nr V/17/11

 
1320
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUB

UCHWAŁA NR V/17/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust.3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica,
3) podmiocie – należy przez to rozumieć:
1. podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych, w tym:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorców
2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
4) zadaniu – należy przez to rozumieć jedno z zadań wymienionych w § 2 niniejszej uchwały realizowane w graniach administracyjnych Gminy Oleśnica,
5) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć podmiot określony w pkt 3, któremu udzielono dotacji na realizację zadania.

§ 2. 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej i posadowionej w granicach administracyjnych Gminy.
2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
1) budowę oczyszczalni ścieków,
2) likwidację szamba bezodpływowego i budowę oczyszczalni ścieków w miejsce zlikwidowanego szamba,
3) zakup i montaż pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła
energii,
4) utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych.

§ 3. 1. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy ubiegającym się o przyznanie dotacji a Gminą Oleśnica.
2. Umowa o której mowa w ust. 1 w szczególności określa:
1) szczegółowy opis zadania,
2) wysokość dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadania i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji i sposób jej rozliczania,
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.
3. Wzór umowy dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest :
1) wykonanie inwestycji,
2) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami,
3) podpisanie umowy,
4) nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy Oleśnica.
2. Ustala się nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji
do 30 maja każdego roku budżetowego.
3. Umowy o dofinansowanie podpisywane są z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz
z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków
budżetowych na dany rok.

§ 5. 1. Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji, i odpowiednio wysokość przyznawanej dotacji nie może przekroczyć:
1) 50% kosztów brutto w przypadku dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków, nie więcej niż 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych), z wyłączeniem miejscowości, w których oddano do użytkowania sieć
kanalizacji sanitarnej i istnieją warunki techniczne umożliwiające podłączenie do tej sieci,
2) 70 % kosztów brutto w przypadku likwidacji szamba bezodpływowego i budowę oczyszczalni ścieków
w miejsce zlikwidowanego szamba, nie więcej niż 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),
z wyłączeniem miejscowości, w których oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej i istnieją warunki
techniczne umożliwiające podłączenie do tej sieci,
3) 50% kosztów brutto zakupu i montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, nie więcej niż 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych),
4) 50% kosztów brutto demontażu, transportu i utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych, nie więcej niż 15,00 zł/m2 pokrycia zdemontowanego przez uprawnionego wykonawcę i przewiezionego oraz unieszkodliwionego na składowisku uprawnionym do składowania tego typu odpadów.
2. Wysokość dofinansowania ustalona zgodnie z ust.1 podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

§ 6. 1. Wzory wniosków o przyznanie dotacji stanowią załączniki od nr 2 do nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wnioskodawcy występujący o przyznanie dotacji zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem
następujących dokumentów :
1) w przypadku budowy oczyszczalni ścieków :
a) dokumentów potwierdzających rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,
b) protokółu odbioru sporządzonego pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą oczyszczalni ścieków,
c) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na budowę
wnioskowanej oczyszczalni ścieków (faktury: za wykonanie oczyszczalni, zakupione urządzenia, materiały, dokumentację projektową, badania geologiczne, itp.).
2) w przypadku likwidacji szamba bezodpływowego i budowy oczyszczalni ścieków w miejsce likwidowanego szamba:
a) oświadczenia o likwidacji szamba bezodpływowego,
b) dokumentów potwierdzających rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,
c) protokółu odbioru sporządzonego pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą oczyszczalni ścieków,
d) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na budowę
wnioskowanej oczyszczalni ścieków (faktury: za wykonanie oczyszczalni, zakupione urządzenia, materiały,
dokumentację projektową, badania geologiczne, itp.),
3) w przypadku zakupu i montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych :
a) dokumentów wymaganych do dokonania instalacji pomp ciepła określonych w przepisach odrębnych,
b) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów zakupu i montażu
(faktury: za zakup i montaż),
4) w przypadku utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego :
a) decyzji Starosty Oleśnickiego zezwalającej wykonawcy na wykonywanie usług w zakresie usuwania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
b) dokumentów potwierdzających zgłoszenie realizacji zadania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego,
c) pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego dodatkowo informację
o powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na
uprawnione składowisko,
d) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów za demontaż,
transport i składowanie materiałów zawierających azbest na uprawnionym składowisku odpadów.

§ 7. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 8. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Zobacz elektroniczną wersję aktu


Uzasadnienie

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadzona ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 229, poz. 1498), która weszła w życie 21 grudnia 2010 r. wprowadziła nowe regulacje prawne, które umożliwiają gminom przyznawanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Nowelizacja zakłada, iż finansowanie lub dofinansowanie inwestycji odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, a w tym wypadku określonych w przepisach ustawy  o finansach publicznych.
Podmiotami mającymi możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji są zarówno podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy), jak i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Z chwilą wejścia w życie omawianej tu nowelizacji gminy otrzymały upoważnienie o podejmowania uchwał określających zasady udzielania dotacji celowej, w tym kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
W uchwale przewiduje się możliwość dofinansowania w formie dotacji realizacji następujących zadań:
1. budowy oczyszczalni ścieków,
2. likwidacji szamba bezodpływowego i budowy oczyszczalni ścieków w miejsce likwidowanego szamba,
3. zakupu oraz montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii,
4. utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych.

Przyjęcie przez Radę Gminy Oleśnica omawianej uchwały będzie dawało możliwość wsparcia finansowego dla tych podmiotów ( w szczególności osób fizycznych), które będą realizowały przedsięwzięcia zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej argumenty – podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-02-04 14:05:59
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl