Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr V/23/11


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dotacje

UCHWAŁA NR V/23/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/255/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej może nastąpić w związku ze złożoną ofertą na realizację zadania. W takim przypadku nie stosuje się przepisu § 2.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1) zakres rzeczowy zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) wskazanie źródeł finansowania kosztów zadania,
5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie realizacji zadań publicznych,
6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
8) poświadczoną kopię statutu lub innego dokumentu założycielskiego,
9) poświadczoną kopię aktualnego wypisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1, udziela się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1  stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3-6, § 4, § 6 - § 8, § 10 i § 11, przy czym dopuszcza się wprowadzanie – na uzasadniony wniosek stron - zmian do umowy w trakcie jej trwania. Zmiana umowy musi być poprzedzona zmianą oferty.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Dolnośląskiego.


Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

Zobacz elektorniczną wersję aktu.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-02-07 08:33:30
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl