Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY

SOO.0050.11.2011

ZARZĄDZENIE NR 25/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 4 kwietnia 2011 r.

w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich

      Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz § 5 pkt 2 uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych oraz świetlic wiejskich, zarządza się, co następuje:

§1. 1. Administratorem świetlic wiejskich na terenie Gminy Oleśnica jest Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach, zwanym dalej „GOK”.
2. Odpłatność za wynajem świetlic wiejskich i ich wyposażenia stanowi przychód GOK.
3. Najmu świetlic dokonuje dyrektor GOK lub upoważniona przez niego osoba (gospodarz świetlicy) na podstawie pisemnego upoważnienia.
4. Ustala się stawki za wynajem świetlic wiejskich, określone w załączniku do zarządzenia.
5. Dla mieszkańców Gminy Oleśnica stosuje się zniżki w wysokości 50% stawek określonych w załączniku do zarządzenia.
6. Za wynajęcie świetlic należy dodatkowo doliczyć zwrot kosztów poniesionych za energię elektryczną, wodę, ścieki.
7. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego, wójt może wyrazić zgodę na obniżenie stawki określonej w tabeli lub bezpłatne wynajęcie świetlicy lub wyposażenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi GOK.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 334/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 7 października 2010 r.  w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2011-04-26 12:55:59
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl