Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr X/58/11

  
1100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR X/58/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.3 ust.1 ustawy o odznakach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978r. (Dz.U. z 1978 r Nr 31, poz.130 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala :

§ 1. 1. Przyjmuje się logo Gminy Oleśnica.
2. Wzór logo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przyjmuje się zasady używania logo Gminy Oleśnica.
2. Zasady używania logo Gminy Oleśnica stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Zgodnie z tym przepisem do wyłącznej własności rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu i innych symboli gminy. Naczelny Sąd Administracyjny z wyroku z 14 lutego 2001r. sygn. Akt S.A./Sz  13499/99 przyznał jednostkom samorządu terytorialnego prawo posługiwania się własnym logo, podkreślając jednocześnie że podejmowanie uchwał w tym przedmiocie stanowi uprawnienia rady, które powinno być realizowane zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy o odznakach i mundurach oraz ustawy o samorządzie gminnym. Projekt, stanowiący załącznik do uchwały, jest zgodny z zasadami tworzenia nowoczesnych znaków graficznych regionów geograficznych i administracyjnych. Logotyp w swoim wyrazie jest lekki i przyjazny. Znaki tego typu charakteryzują się nieco abstrakcyjną, lekką kompozycją, stworzoną płynnymi, dynamicznymi liniami i czystymi kolorami. Idea tworzenia znaku graficznego dla Gminy Oleśnica polegała na dobraniu prostych form i podstawowych kolorów wynikających z charakteru naszego obszaru - kolory występujące w herbie Gminy Oleśnica - Uchwała NR 71/XVII/95 Rady Gminy Oleśnica z dnia 10 listopada 1995 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki przyjęcie uchwały jest uzasadnione i  właściwe.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-07-19 10:14:21
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl