Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XI/71/11
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / WYBORY

UCHWAŁA NR XI/71/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2012 - 2015 w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
1) Daniela Barbara Buraczewska
2) Elżbieta Jadwiga Cetera
3) Teresa Danuta Mysiorek
4) Józefa Ukleja
2. Upoważnia się Przewodniczacego Rady Gminy Oleśnica do przesłania, łącznie z uchwałą, danych
osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) nazwisko panieńskie,
3) imiona rodziców,
4) data i miejsce urodzenia,
5) miejsce zamieszkania,
6) miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania,
7) numer PESEL.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-09-27 12:37:05
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl