Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIII/82/11


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / PODATKI

UCHWAŁA NR XIII/82/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Określa się wzór formularza informacji o lasach (IL1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny na rok podatkowy (DL1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/186/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z uzasadnieniem.

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-12-28 08:51:12
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl