Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIII/83/11


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dotacje

UCHWAŁA NR XIII/83/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2011 r.

zmieniającej uchwałę Nr V/17/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust.3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/17/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania wprowadza się następujące zmiany:
1. dotychczasowy ust.2 w § 4 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji do 31 marca każdego roku budżetowego."
2. dotychczasowy ust.3 w § 4 otrzymuje brzmienie: "3. Umowy o dofinansowanie podpisywane są:
1) z wnioskodawcami według kolejności ustalonej w oparciu o datę wystawienia faktury potwierdzającej poniesienie kosztów realizacji inwestycji, począwszy od najstarszej faktury,
2) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z uzasadnieniem.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-12-30 10:36:17
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl