Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIII/90/11


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dotacje

UCHWAŁA NR XIII/90/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2011 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu.

Na podstawie Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu gminy na 2011 rok pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych zadań w wysokości:
1) 47.355,00 zł na wykonanie chodnika w miejscowości Piszkawa;
2) 92.250,00 zł na wykonanie chodnika w miejscowości Brzezinka.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umów z Zarządem Powiatu Oleśnickiego, będących podstawą do przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z uzasadnieniem.

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-12-30 11:14:41
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl