Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / POMOC SPOŁECZNA

SOO.0050.1.2012

ZARZĄDZENIE NR 1/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 20 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 2010-2016.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),    w związku z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół Zarządzający ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 2010-2016, zwany w dalszej części Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Wójt Marcin Kasina                                      - przewodniczący,
2) Dyrektor GOPS w Oleśnicy Jarosław Telka  - wiceprzewodniczący,
3) Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia    
i Pomocy Społecznej Rady Gminy Oleśnica                                                              
Tadeusz Jaroszewski                                          - członek,
3) Inspektor ds. bhp i profilaktyki w Urzędzie Gminy
Oleśnica Jan Wasiewicz                                      - członek,
4) Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                        
Teresa Ohnsorge-Nyklewicz                              - członek. 

§ 2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w  razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

§ 3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do współpracy przedstawicieli innych instytucji i organizacji pozarządowych lub osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i przygotowaniem do wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica.

§ 4.1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych,
2) Ocena realizowanych działań w miarę pojawiających się potrzeb,
3) Modyfikacja kierunków działania,
4) Wprowadzanie w miarę potrzeb nowych norm i procedur wdrażania Strategii,
5) Tworzenie rocznych planów działania i kontrola ich wykonania.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 281/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 2010-2015.
 
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-02-03 15:09:42
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl