Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / DROGI PUBLICZNE

SOO.0050.75.2011

Zarządzenie Nr 89/11
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 31.10.2011 roku

w sprawie: zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 , art. 20 pkt 2 i 4 w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zimowe utrzymanie dróg, zarządzanych przez Wójta Gminy Oleśnica, będzie realizowane przez wykonawców wybranych w ramach procedur obowiązujących dla zamówień publicznych.
2. Zimowe utrzymanie dróg składa się z 12 zadań na których będą prowadzone niezależnie prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na terenie administrowanym przez Gminę Oleśnica zgodnie z niżej wymienionymi zadaniami:

Zadanie nr 1:
Odśnieżanie: Obręb 1 - Nowoszyce, Wszechświęte, Zarzysko, Bogusławice, Wyszogród, ~ 7,15 km
Zadanie nr 2:
Odśnieżanie: Obręb 2 - Nowa Ligota , Smolna, Ligota Wielka, Zimnica, Ligota Mała, Leśny Młyn ~ 10,2km
Zadanie nr 3:
Odśnieżanie: Obręb 3 - Dabrowa, Smardzów, Jenkowice, Boguszyce (osiedle + wieś), Spalice, Sokołowice (Gęsia Górka) ~ 32,2 km
Zadanie nr 4:
Odśnieżanie: Obręb 4 - Osada Leśna ~ 2,0 km
Zadanie nr 5:
Odśnieżanie: Obręb 5 - Świerzna, Greboszyce ~4,7 km
Zadanie nr 6:
Odśnieżanie: Obręb 6 - Brzezinka, Sokołowice, Cieśle ~ 17,0 km
Zadanie nr 7:
Odśnieżanie: Obręb 7 - Ligota Polska, Poniatowice (Jonas, Kolonia), Ostrowina ~ 20,2 km
Zadanie nr 8:
Odśnieżanie: Obręb 8 - Nieciszów, Piszkawa, Krzeczyn, Bystre (wieś + osada) ~ 18,5 km
Zadanie nr 9:
Odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką 30% : Obręb 9 - droga gminna (od Spalic - Spolmot do Cieśli S-8), oraz droga gminna (węzeł Gęsia Górka do skrzyżowania z drogą Cieśle - Oleśnica)
Zadanie nr 10:
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką 10% (mieszanka wykonawcy)
chodników w obrębie 9 (odcinek od Spalic - Spolmot do Cieśli S-8)
Zadanie nr 11:
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 30% (mieszanka
wykonawcy) na terenie Gminy Oleśnica
Zadanie 12:
Usuwanie oraz ewentualny wywóz nadmiaru śniegu lub błota pośniegowego na terenie Gminy Oleśnica na plac wykonawcy

3. Wprowadza się, na drogach , standard utrzymania w okresie zimowym opisany w § 4, zwanym dalej III oraz V standardem zimowego utrzymania dróg zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 2. 1. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac powierza się pracownikom
Urzędu Gminy , tel. 071 314 02 15/17.

§ 3. 1. Postanawia się, iż w pierwszej kolejności będą odśnieżane główne ciągi komunikacyjne - drogi utwardzone
2. Pozostałe drogi gminne i wewnętrzne będą odśnieżane, jeżeli wynikną uzasadnione potrzeby, jednakże nie wcześniej niż po zrealizowaniu prac na drogach wymienionych w § 3 ust. 1.

§ 4. 

 § 5. 1. Na drogach mogą być używane środki niechemiczne tj. piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm , środki chemiczne lub mieszanki środków niechemicznych i chemicznych (sól + kruszywo naturalne).
2. Środki niechemiczne (piasek, kruszywo) mogą być stosowane w ilości od 60 do 150 g/m2.
3. Środki niechemiczne i mieszanki środków niechemicznych i chemicznych stosuje się do usunięcia śliskości pośniegowej, a także do zapobiegania powstawaniu śliskości pośniegowej.
4. Środki chemiczne i mieszanki środków niechemicznych i chemicznych stosuje się usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 341/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2010 roku.

§8 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-02-09 09:01:41
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl