Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XVIII/115/12


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR XVIII/115/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Oleśnica, a Gminą Oleśnica.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zawrzeć porozumienie międzygminne z Miastem Oleśnica w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Oleśnica usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy, ul. Słowackiego 8, (dalej: ŚDS).
2. Środki na realizację powierzonego zadania publicznego, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zapewnia Wojewoda Dolnośląski w formie udzielonej dotacji.

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4. stwierdzenie nieważności § 4 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.04.2012 r.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z załącznikiem.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-04-05 14:44:04
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl