Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIX/118/12 


1301
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / PODATKI

UCHWAŁA NR XIX/118/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, budynki będące nową inwestycją, wzniesione na podstawie pozwolenia na budowę, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i stanowiące własność lub znajdujące się w wieczystym użytkowaniu przedsiębiorcy.
2. Przez nowe inwestycje, o których mowa w ust. 1 rozumie się również przebudowę i nadbudowę już
istniejącego budynku na podstawie pozwolenia na budowę, w którym przez ostatnie 3 lata od daty złożenia wniosku o udzielnie pomocy nie była prowadzona działalność gospodarcza.
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości związane z nową inwestycją określoną w ust. 3 dotyczy tylko tej części, która została przebudowana i nadbudowana.

§ 2. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379/5 z dnia 28 grudnia 2006 r.).
2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której mowa w § 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w bieżącym roku kalendarzowym, tj. w tym w którym podatnik złożył wniosek o udzielenie pomocy oraz dwóch poprzednich latach, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
3. W sektorze transportu drogowego całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.
4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana w ramach niniejszej uchwały przekracza kwoty określone w ust. 2 lub ust. 3, zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie przysługuje podatnikowi, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tych kwot.

§ 3. Podstawą przyznania zwolnień określonych w § 1 jest:
1) niezaleganie z płatnościami wobec Gminy Oleśnica;
2) pisemny wniosek podatnika oraz zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.):
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) dokumenty, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);
3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi budowlanemu;
4) pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu wydane przez właściwy organ;
5) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem;
6) zgłoszenie obowiązku podatkowego, wynikającego z ustaw podatkowych;
7) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków;
8) informację o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publicznoprawnych.

§ 4. 1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia w podatku od nieruchomości określone w § 1, jeżeli zgłosił organowi podatkowemu obowiązek podatkowy, wynikający z ustaw podatkowych.
2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 1 następuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym oddano budynek będący nową inwestycją do użytkowania.
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości określone w § 1 będzie przyznane podatnikowi, jeśli pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu, wydane przez właściwy organ nastąpi po wejściu w życie niniejszej uchwały.
4. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od podatku określonego w § 1 nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu wydane przez właściwy organ.

§ 5. Przez okres obowiązywania zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do składania organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków - do 31 stycznia i 31 lipca każdego roku podatkowego.

§ 6. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w podatku od nieruchomości w przypadku:
1) postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości z dniem jej ogłoszenia;
2) naruszania obowiązków wynikających z § 5 niniejszej uchwały, od dnia niedopełnienia obowiązku;
3) podania nieprawdziwych danych, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia - za cały okres, przez jaki przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia;
4) zbycia nieruchomości, przekształcania i podziału istniejącego podmiotu gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zbycia, przekształcenia i podziału;
5) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej;
6) powstania zaległości w zapłacie zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do Gminy Oleśnica, i wobec właściwego Urzędu Skarbowego, z dniem powstania zaległości;
7) nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez pracowników Urzędu Gminy Oleśnica, działających z upoważnienia Wójta Gminy Oleśnica, której przedmiotem będzie sprawdzenie istnienia kryteriów udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości lub odmowy udzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do jej monitorowania.
2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany, w terminie 7 dni od daty powstania
okoliczności powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o:
1) utracie warunków zwolnienia;
2) postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji, ogłoszeniu upadłości lub zaprzestaniu prowadzenia działalności.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnień określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całej nienależnie otrzymanej pomocy w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości, w terminie 15 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o utracie zwolnienia, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych liczonymi od dnia otrzymania zwolnienia.
4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uzyskał pomoc zobowiązany jest przechowywać dokumenty dotyczące pomocy przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, M. P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755 i Nr 75, poz. 950, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr. 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, M P. z 2011 Nr 95, poz. 962

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-05-10 12:46:35
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl