Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XX/138/12  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dotacje

UCHWAŁA NR XX/138/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/255/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1.  Zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej następuje na podstawie zawartej umowy. W takim przypadku nie stosuje się postanowień przepisów § 2 - § 4 uchwały.
2. Dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1, udziela się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 6 - § 8, przy czym dopuszcza się wprowadzanie – na uzasadniony wniosek strony - zmian do umowy w trakcie jej trwania.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersje aktu

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-06-25 13:12:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl