Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXII/146/12  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZWIERZĘTA

UCHWAŁA NR XXII/146/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 19 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2012 roku.

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.  z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn.zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/113/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy § 3. otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
2) dotychczasowy załącznik do Programu, o którym mowa w § 13 ust.1 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2012 roku otrzymuje brzmienie:

Załącznik do Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica
w 2012 roku

Lp.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2012 roku wyrażona w zł

Sposób wydatkowania środków – określenie nazwy usługi

Wysokość środków przewidywanych w budżecie Gminy na       usługę wyrażona w zł

1.

      156.623,39

 

Umowa na wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt

86.623,39

Umowa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zawarta ze Schroniskiem

55.000,00

Umowa na usługi weterynaryjne, w tym:

- przeprowadzenie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych,

- znakowanie (czipowanie) zwierząt

10.000,00

Edukacja mieszkańców

5.000,00

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady:
(-) Jacenty Kawecki


Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-07-20 13:48:28
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl