Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / Nieprzypisane

SOO.0050.48.2012

ZARZĄDZENIE NR 48/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skórzewskiemu – nieetatowemu Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 95 i 96 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuję:

§ 1.  1. Udzielam pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skórzewskiemu – Sekretarzowi Gminy  do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być składane w zakresie czynności prawnej mogącej spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego o wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 15.000,00 zł, według zasad określonych odrębnych zarządzeniem.
3. Przez wartość nominalną rozumie się kwotę świadczenia głównego, należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ważne jest przez czas pełnienia funkcji nieetatowego Zastępcy Wójta Gminy Oleśnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 Wójt:
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2012-07-25 12:15:25
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl