Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OCHRONA

SOO.0050.51.2012

ZARZĄDZENIE NR  51/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia  26 lipca 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu  ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Oleśnica

Na podstawie:
1. art. 6 ust. 2 pkt 5, art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn. zmianami),
2. § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2006 r. w  sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych  sprawach  (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1415),
3. § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850),
4. Pisma Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-WCZK.642.2.2012.MG6 KW.43672.2012 . w sprawie przeprowadzenia treningu zgrywającego systemu  ostrzegania i alarmowania na terenie województwa dolnośląskiego.

                                                     zarządza się co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie treningu zgrywającego system  ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Oleśnica w  dniu 01.08.2012 r. z uruchomieniem w dniu 01.08.2012 r. o godz.17.00 wszystkich syren alarmowych w gminie w trybie alarmu powietrznego.

§ 2. Podczas treningu ćwiczyć, powiadamianie  ludności o występujących zagrożeniach, podejmowanie decyzji i działań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wymianę informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i  Zespołami Zarządzania Kryzysowego sąsiednich gmin oraz organami administracji samorządowej, służbami i inspekcjami na terenie powiatu. W treningu wykorzystywać wszystkie dostępne środki i systemy łączności.

§ 3. Sprawozdania z przeprowadzonego treningu ostrzegania i alarmowania przesłać do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2012 r.

§ 4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym treningu w sołectwach Gminy Oleśnica z co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym sołectwie (poprzez sołtysów, tablice ogłoszeń, strony internetowe).

§ 5. Inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Oleśnica czynię odpowiedzialnym za:
1. organizacyjne przygotowanie treningu na terenie gminy,
2. sporządzenie i przesłanie do Wydziału  Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy sprawozdania z przeprowadzonego treningu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Oleśnica.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam:
1. Inspektorowi ds. wojskowych i obrony cywilnej,
2. Komendantowi Gminnemu Straży Pożarnej,
3. Naczelnikom jednostek OSP,
4. Informatykowi w Urzędzie Gminy,
5. Sołtysom sołectw w Gminie Oleśnica.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-07-31 08:33:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl