Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO.0050.55.2012

ZARZĄDZENIE Nr 55/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 16 sierpnia 2012 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za pierwsze półrocze 2012 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za pierwsze półrocze 2012 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Oleśnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu :
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

Informacja o kształtowaniu się WPF

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Tabele:

Tabela Nr  1. Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2012 r. – dane ogólne
Tabela Nr 2.1. Dochody wykonane w I półroczu 2012 r.
Tabela Nr 2.2. Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2.3. Struktura dochodów własnych w I półroczu 2012 r. według działów klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2.4. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2012 r.
Tabela Nr 2.5. Zobowiązania długoterminowe - stan na 30.06.2012 r.
Tabela Nr 2.6. Informacja o dotacjach celowych oraz środkach z innych źródeł pozyskanych w I półroczu 2012 r.
Tabela Nr 2.7. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012 r.
Tabela Nr 2.8. Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2.9. Struktura wydatków gminy w I półroczu 2012 r.
Tabela Nr 2.10. Informacja o realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2012 r.
Tabela Nr 3. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 r.
Tabela Nr 4. Informacja z realizacji dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2012 r.

 
Wprowadził : Monika Warszawska 2012-08-21 13:54:24
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl