Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OCHRONA

SOO.0050.65.2012

ZARZĄDZENIE NR  65/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia  25 wrzenia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu  wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Oleśnica

Na podstawie:
1. art. 6 ust. 2 pkt 5, art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej tj. (Dz. U. z 2012 r. Nr 461,
2. § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2006 r. w  sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych  sprawach (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1415),
3. § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850),
4. zarządzenia Nr 42/2012 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – starosty Oleśnickiego z dnia 03 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia treningu zgrywającego systemu  wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach  województwa dolnośląskiego pk. ”Wrzesień 2012” na terenie powiatu oleśnickiego,                                

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie treningu zgrywającego system  wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie    Gminy Oleśnica w  dniach 27 i 28.09.2012 r. według koncepcji opracowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2. Podczas treningu ćwiczyć, powiadamianie  ludności o występujących zagrożeniach, podejmowanie decyzji i działań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wymianę informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i  Zespołami Zarządzania Kryzysowego sąsiednich gmin oraz organami administracji samorządowej, służbami i inspekcjami na terenie powiatu. W treningu wykorzystywać wszystkie dostępne środki i systemy łączności.

§ 3. Sprawozdania z przeprowadzonego treningu ostrzegania i alarmowania przesłać do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października  2012 r.

§ 4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym treningu w sołectwach Gminy Oleśnica z co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym sołectwie (poprzez sołtysów, tablice ogłoszeń, strony internetowe).

§ 5. Inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Oleśnica czynię odpowiedzialnym za:
1. organizacyjne przygotowanie treningu na terenie gminy,
2. sporządzenie i przesłanie do Wydziału  Spraw Obywatelskich  i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy sprawozdania z przeprowadzonego treningu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Oleśnica.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam:
1. Inspektorowi ds. wojskowych i obrony cywilnej,
2. Komendantowi Gminnemu Straży Pożarnej,
3. Naczelnikom jednostek OSP,
4. Informatykowi w Urzędzie Gminy,
5. Sołtysom sołectw w Gminie Oleśnica.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-09-27 09:14:15
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl