Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXIII/151/12  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY

UCHWAŁA NR XXIII/151/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) uchwala sie, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się następujące ceny i stawki opłat w zakresie:
 

Wyszczególnienie grup odbiorców

Opłata zmienna w zł/m³

Opłata stała (abonamentowa)
w zł/odbiorcę m-cOdbiorcy wody

Gr. 1 Indywidualni z licznikami

2,993,00

Gr. 2 Indywidualni bez liczników

5,78

Gr. 3 Jednostki budżetowe

i instytucje kultury


3,67

Gr. 4 Podmioty gospodarcze

5,24

Grupa dostawców ścieków

Gr. 1 Indywidualni z licznikami

4,48

3,00

Gr. 2 Indywidualni bez liczników

4,48

Gr. 3 Jednostki budżetowe

i instytucje kultury

4,48

Gr. 4 Podmioty gospodarcze

4,61

2. Do każdej ceny dolicza się podatek od towarów i usług - VAT w wysokości określonej odrębnymi
przepisami.

§ 2. Określone w § 1 stawki cen i opłat mają zastosowanie dla dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-10-03 14:01:13
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl