Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXIII/157/12  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR XXIII/157/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012- 2014.

Na podstawie art.176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny program wspierania rodziny na lata 2012 - 2014.

§ 2. 1. .Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1 osiągać się będzie w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie środowisk rodzinnych, w tym:
a) rozpoznanie i analiza problemów występujących w rodzinie z problemami opiekuńczo- wychowawczymi (dotyczy rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej),
b) bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym,
c) analiza zachowań demoralizujących dzieci i młodzieży podczas pobytu w placówkach oświatowych;
2) wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego, w tym:
a) pomoc rodzinom w eliminowaniu czynnika ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy
z indywidualnym przypadkiem;
3) zapobieganie dysfunkcyjności rodziny, w tym:
a) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci jak i rodziców, służących rozwojowi urodziny,
b) współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo - wychowawczym,
c) współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,
d) inspirowanie społecznej aktywności do działań samopomocowych, poprzez ideę subsydiarności;
4) objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą, w tym:
a) interwencja kryzysowa w rodzinie,
b) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, który w swoim programie będzie zawierała działania socjoterapeutyczne;
5) profilaktykę, w tym:
a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie podstawowej komórki społecznej,
b) wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej sprzyjających rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających pomocy i wsparcia,
c) udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu ochronę poziomu życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego dla nich wsparcia.

§ 3. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy współudziale:
1) Urzędu Gminy Oleśnica,
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy,
3) placówek oświatowych,
4) placówek opieki zdrowotnej,
5) Komendy Powiatowej Policji,
6) Sądu Rejonowego,
7) organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych,
8) sołectw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-10-05 10:48:32
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl