Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXIII/158/12
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR XXIII/158/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze. zm.), w związku z art.2 pkt 1 i art.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259 ze zm.) oraz art.104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące warunki odpłatności za pomoc w formie posiłków dla osób wymienionych w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w przypadku, gdy pomoc ta przyznana zostanie osobie lub rodzinie, w której przekroczone zostało 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
1) powyżej 150% do 200% odpłatność 10% od ceny posiłku,
2) powyżej 200% do 250% odpłatność 20% od ceny posiłku,
3) powyżej 250% do 300% odpłatność 30% od ceny posiłku,
4) powyżej 300% odpłatność 100%.

§ 2. Zwrotu należności należy dokonać na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXIX/187/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - z dowozem do miejsca zamieszkania.
2) Uchwała Nr XXIX/188/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r.w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersje aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-10-05 11:01:16
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl