Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXIII/159/12
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR XXIII/159/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej „usługami opiekuńczymi” świadczone są na terenie Gminy Oleśnica przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub dochód osoby w rodzinie wymagającej przyznania usług opiekuńczych nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby nie spełniające kryterium określonego w ust. 1, zwracają wydatki na usługi opiekuńcze w postaci ponoszenia odpłatności za ich wykonanie wg poniższego wskaźnika odpłatności:

Dochód osoby samotnej lub w rodzinie wyrażony w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:

Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych w procentach:

Do 130 %

5%

130,01% do 200,00%

10%

200,01% do 250,00%

20%

250,01% do 300,00%

30%

300,01% do 350,00%

40%

350,01% do 380,00%

50%

380,01% do 400,00%

70%

400,01% i więcej

100%

§ 3. Należność za świadczone usługi opiekuńcze usługobiorca wpłaca na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie dla osoby korzystającej z usług, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy na wniosek pracownika socjalnego lub osoby korzystającej z usług, może zwolnić tę osobę częściowo lub całkowicie z odpłatności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/186/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersje aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-10-05 11:17:45
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl