Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXIII/160/12  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR XXIII/160/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej określone w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy.

§ 2. 1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą zostać przyznane świadczenia z pomocy społecznej, pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków poniesionych na ich udzielenie.
2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się między innymi sytuacje:
1) ratowanie zdrowia i życia,
2) wydatki na zakup leków, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji,
3) wydatki mieszkaniowe, w tym opłaty czynszowe i energetyczne (ochrona przed utratą mieszkania),
4) wyżywienie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niepełnych i osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
5) zakup opału w okresie zimowym,
6) splot niesprzyjających okoliczności życiowych powodujących niemożność zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

§ 3. Wysokość świadczenia uzależniona jest od uzasadnionych kosztów zaspokojenia potrzeb osoby lub rodziny ubiegającej się o jego przyznanie oraz możliwości finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy, na dzień podjęcia decyzji.

§ 4. Pomoc pieniężna podlega w całości natychmiastowemu zwrotowi w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 5. 1. Wysokość i sposób zwrotu wydatków poniesionych na udzielone świadczenia ustala się w porozumieniu z osobą (rodziną) ubiegającą się o jego przyznanie.
2. Zwrot wydatków za przyznane świadczenia może nastąpić poprzez jednorazową wpłatę lub w nieoprocentowanych ratach, ustalonych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Okres spłaty i wysokość rat ustala się z uwzględnieniem możliwości finansowych osoby (rodziny) ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

§ 6. W przypadku udzielenia pomocy w formie rzeczowej zwrotowi może podlegać kwota stanowiąca równowartość tej pomocy.

§ 7. Zwrotu należności należy dokonać na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/189/05 Rady Gminy Oleśnica w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy Oleśnica.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-10-05 11:50:45
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl