Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYNSZE

SOO.0050.74.2012

 

ZARZĄDZENIE Nr 74/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 15 października 2012 r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy o powierzchni 15,73 m2 położony w budynku nr 47c w Dąbrowie, na działce nr 76/4, stanowiący własność Gminy Oleśnica, wykorzystywany na cele infrastruktury technicznej - telekomunikacyjnej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust.1, art. 13 ust.1, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIII/153/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego o powierzchni 15,73 m2 położonego w budynku nr 47c w Dąbrowie, na działce nr 76/4, stanowiącej własność Gminy Oleśnica, zarządzam co następuje:

§1

1. Ustalam miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 15,73 m2 położonego w budynku nr 47c w Dąbrowie, na działce nr 76/4, stanowiącej własność Gminy Oleśnica w wysokości 300,00 zł brutto.

2. Ustalona stawka czynszu, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia 2013 r. – w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

§2


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2012-10-18 15:29:07
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl