Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZAGOSPODAROWANIE

Istnieje ujednolicony akt

ZARZĄDZENIE NR 75/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych
do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Wójt Gminy Oleśnica postanawia, co następuje:

§ 1


Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia wniosków wniesionych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica w wyniku zamieszczenia w dniu 25 lipca 2012 r. obwieszczenia i ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica oraz zawiadomienia na piśmie organów i instytucji właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium.

§ 2


1. Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia przedstawia sposób rozpatrzenia wniosków wniesionych w trybie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia przedstawia sposób rozpatrzenia wniosków wniesionych w trybie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia przedstawia sposób rozpatrzenia wniosków wniesionych poza trybem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3


Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do uwzględnienia sposobu rozstrzygnięcia wniesionych wniosków w projekcie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
(-) Marcin Kasina


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Mariusz Ogrodnik 2012-10-19 13:37:17
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl