Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXV/167/12

 
920
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / WYBORY

UCHWAŁA NR XXV/167/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Oleśnica na okręgi wyborcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 417 § 1 i 2, art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Wójta, Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Oleśnica na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do wyborów samorządowych następujących po kadencji w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu z załącznikiem.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-11-14 12:15:40
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl