Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVI/177/12


1121
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY

UCHWAŁA NR XXVI/177/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych i świetlic wiejskich na terenie Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gminne sale sportowe służą zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2. Korzystanie z sal jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Prawo do bezpłatnego korzystania z sal sportowych mają:
1) dzieci i młodzież szkolna, ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Oleśnica, w czasie prowadzenia programowych zajęć szkolnych i podczas ferii;
2) członkowie dziecięcych i młodzieżowych drużyn wiejskich, działających na terenie Gminy Oleśnica, (będących pod nadzorem opiekuna drużyny wiejskiej), w ilości do 1,5 godziny tygodniowo;
3) członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oleśnica (będących pod nadzorem opiekuna drużyny), w ilości 1 godziny tygodniowo;
4) członkowie drużyn wiejskich grających w piłkę nożną lub w siatkówkę, działających na terenie Gminy Oleśnica, (będących pod nadzorem opiekuna drużyny wiejskiej), które biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Gminy Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach w ilości 1 godziny tygodniowo;
5) Gminy Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach na organizacje zawodów sportowo – rekreacyjnych o zasięgu minimum gminnym;
6) Podmioty wskazane w § 1 ust. 3 pkt. 2 – 4 mają prawo do bezpłatnego korzystania z sal sportowych właściwych miejscowo zgodnie z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXVI/171/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wyjątek stanowią podmioty z obwodu Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica, które zostają przyporządkowane do obwodu Szkoły Podstawowej w Sokołowicach;
7) W przypadku gdy podmioty wskazane w § 1 ust. 3 pkt. 3 i 4 opuszczą zaplanowane zajęcia bezpłatne w wymiarze dwóch godzin w miesiącu, dyrektor placówki zarządzającej salą sportową ma prawo odmówić przez okres roku kalendarzowego dalszego bezpłatnego udostępniania sali sportowej takim podmiotom.

§ 2. Określa się regulamin korzystania z sal sportowych w Gminie Oleśnica stanowiący Załącznik Nr 1.

§ 3. 1. Świetlice wiejskie służą zaspokajaniu potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2. Korzystanie z świetlic wiejskich jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Prawo do bezpłatnego korzystania ze świetlic mają:
1) Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach na działalność statutową;
2) samorządy lokalne, z terenu Gminy Oleśnica, na zebrania wiejskie;
3) Ochotnicza Straż Pożarna oraz inne organizacje wiejskie z terenu Gminy Oleśnica, na zebrania swoich członków;
4) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica.

§ 4. Określa się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Oleśnica stanowiący Załącznik Nr 2.

§ 5. Wójt w drodze zarządzenia określa wysokość opłat za korzystanie z:
1. sal sportowych;
2. świetlic wiejskich.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/218/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych oraz świetlic wiejskich.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu z załącznikami

Zobacz rozstrzygniecie nadzorcze.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-12-04 12:11:21
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl