Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVI/178/12


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OŚWIATA

UCHWAŁA NR XXVI/178/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Oleśnica w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2. Czynności nadzorcze polegające na sprawdzeniu warunków i jakości opieki świadczonej na terenie Gminy Oleśnica przez żłobki i kluby dziecięce należy wykonywać minimum raz w roku.

§ 3. Niezależnie od planu nadzoru, przyjętego w niniejszej uchwale, przeprowadza się kontrolę w okresie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez podmioty o których mowa w § 1.

§ 4. Stwierdzenie nieważności przez Wojewodę Dolnośląskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-12-04 12:24:20
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl