Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE

SOO.0050.93.2012

ZARZĄDZENIE Nr 93/12
W ÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)  i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę  oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 121) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 183/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„ZAKŁADOWY PLAN KONT

Zakładowy plan kont opracowano na podstawie:
• Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.).
Zakładowy  plan  kont  dostosowany  do  specyfiki  finansów  publicznych  zapewnia  właściwe  prowadzenie  ksiąg  rachunkowych  i  prawidłowe  sporządzenie wymaganych sprawozdań.
Ustala się plan kont dla budżetu Gminy Oleśnica, jak poniżej:

Symbol konta

Nazwa konta

Typ konta

133

Rachunek budżetu

Bilansowe

134

Kredyty bankowe

Bilansowe

135

Rachunek środków na niewygasające wydatki

Bilansowe

139

Inne rachunki bankowe

Bilansowe

140

Środki pieniężne w drodze

Bilansowe

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

Bilansowe

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

Bilansowe

224

Rozrachunki budżetu

Bilansowe

225

Rozliczenie niewygasających wydatków

Bilansowe

240

Pozostałe rozrachunki

Bilansowe

250

Należności finansowe

Bilansowe

260

Zobowiązania finansowe

Bilansowe

290

Odpisy aktualizujące należności

Bilansowe

901

Dochody budżetu

Bilansowe

902

Wydatki budżetu

Bilansowe

903

Niewykonane wydatki

Bilansowe

904

Niewygasające wydatki

Bilansowe

909

Rozliczenia międzyokresowe

Bilansowe

960

Skumulowane wyniki budżetu

Bilansowe

961

Wynik wykonania budżetu

Bilansowe

962

Wynik na pozostałych operacjach

Bilansowe

991

Planowane dochody budżetu

Pozabilansowe

992

Planowane wydatki budżetu

Pozabilansowe


W Gminie Oleśnica stosuje się do ewidencji operacji gospodarczych budżetu Gminy Oleśnica konta księgowe o następującej treści ekonomicznej:

Konto 133 - Rachunek budżetu
Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.
Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako "sumy do wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu, oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133), oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu.
Ewidencja szczegółowa: prowadzi się według rachunków. Ewidencja powinna umożliwić uzgodnienie salda na poszczególnych rachunkach.
Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 133:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb - wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

901

2

Wb - rata części oświatowej subwencji ogólnej w grudniu na styczeń roku następnego

909

3

Wb - wpływ dotacji celowej

224

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb - środki na wydatki dla jednostek budżetowych

223

2

Wb - przekazanie do budżetu państwa dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

224

3

Wb- przelew środków dotacji dla instytucji kultury

902

Konto 134 – Kredyty bankowe
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu bankowego.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułów kredytów zaciągniętych na finansowanie budżetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu).
Ewidencja szczegółowa: prowadzi się do konta 134 w sposób umożliwiający ustalenie stanu zadłużenia według umów kredytowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 134:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb - spłata raty kredytu

133

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb - zasilenie rachunku bankowego budżetu otrzymanym kredytem bankowym

133

Konto 135 – Rachunek środków na niewygasające wydatki
Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki.
Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki.
Ewidencja szczegółowa: prowadzi się według klasyfikacji wydatków budżetowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 135:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ środków na wyodrębniony rachunek bankowy

133

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – środki na wydatki dla j.b. z tytułu realizacji wydatków niewygasających

225

2

Wb- przekazanie niewykorzystanych w terminie środków na dochody budżetowe

133

Konto 139 – Inne rachunki bankowe
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych - niż rachunek budżetu (133) lub rachunek środków na niewygasające wydatki (135) -  rachunkach bankowych. Konto służy głównie do ewidencji środków przeznaczonych na lokaty terminowe. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych. Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na ich rodzaje. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 139:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ środków na lokatę

240

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – likwidacja lokaty

240

Konto 140 – Środki pieniężne w drodze
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:
1)środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego;
2)kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym;
3)przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym.
Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Ewidencja szczegółowa: prowadzi się według kolejnych operacji gospodarczych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 140:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ dochodów z urzędów skarbowych na przełomie okresu sprawozdawczego

133

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb- uznanie konta rachunku bankowego w roku przyszłym

133

Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.
Konto 222 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 222:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Sprawozdanie jednostki budżetowej Rb-27S – księgowanie dochodów jednostki (Pk)

901

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb - wpływ zrealizowanych przez j.b. dochodów budżetowych

133

Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 223:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – przelew środków na wydatki dla j.b.

133

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Sprawozdanie j. b. Rb-28S o zrealizowanych wydatkach budżetowych

902

Konto 224 – Rozrachunki budżetu
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:
1)rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów;
3)rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;
4)rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
Ewidencja szczegółowa: prowadzi się do konta 224 w sposób umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.
Konto 224 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 224:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – przekazanie dochodów budżetowi państwa uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

133

2

Wb - przekazanie pozostałości dotacji celowej

133

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ udziałów w PIT lub CIT

133

2

Zwrot dotacji  celowych tytułem ich niewykorzystania w całości

901

Konto 225 – Rozliczenie niewygasających wydatków
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w korespondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji z kontem 135.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków.
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 225:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – przekazanie środków na wydatki celem realizacji wydatków niewygasających

135

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ środków, które nie zostały zrealizowane w całości

135

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach: 222, 223, 224, 225, 250, 260.
Ewidencja szczegółowa: prowadzi się według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 240:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – korekty nieprawidłowych operacji gospodarczych na rachunku bankowym

133

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – korekty nieprawidłowych operacji gospodarczych na rachunku bankowym budżetu

133

Konto 250 – Należności finansowe
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.
Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 250:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wypłata pożyczki po podpisaniu umowy

133

2

Pk- odsetki od udzielonej pożyczki

 

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – spłata części pożyczki

133

2

Decyzja – umorzenie udzielonej pożyczki

962

Konto 260 – Zobowiązania finansowe
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Ewidencja szczegółowa jest prowadzona do konta 260 w sposób zapewniający możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 260:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – spłata raty pożyczki lub serii obligacji

133

2

Decyzja – umorzenie części pożyczki

962

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ pożyczki na rachunek bankowy budżetu

133

Konto 290 – Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 290:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk- zmniejszenie odpisów aktualizujących o odpisy dokonane uprzednio

250

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – utworzenie odpisu aktualizującego należność z tytułu pożyczki

962

Konto 901 – Dochody budżetu
Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:
1)na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222;
2)na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
3)z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224;
4)z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;
5)pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133;
6)pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 901:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk- przeksięgowanie z dniem 31 grudnia ustalonego salda

961

2

Wb – zwrot dotacji celowych tytułem ich niewykorzystania w całości

224

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeksięgowanie w styczniu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w grudniu

909

Konto 902 – Wydatki budżetowe
Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:
1)jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223;
2)realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 902:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Przeksięgowanie wykonanych wydatków j.b. według sprawozdania Rb-28S

223

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk- przeksięgowanie z dniem 31 grudnia ustalonego salda

961

2

Wb- zwrot wydatków na rachunek budżetu

133

Konto 903 – Niewykonane wydatki
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.
Ewidencja szczegółowa: prowadzi się według klasyfikacji wydatków budżetowych.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 903:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk- kwota niewykonanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zatwierdzonych do realizacji w roku następnym (uchwała budżetowa)

904

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk- przeksięgowanie z dniem 31 grudnia ustalonego salda

961

Konto 904 - "Niewygasające wydatki"
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
1)wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225;
2)przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.
Ewidencja szczegółowa: prowadzi się według klasyfikacji wydatków budżetowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 904:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Ujecie w księgach rachunkowych niewygasających wydatków na podstawie informacji

225

2

Przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetu

901

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wydatki niewygasające zrealizowane przez j.b.

225

2

Kwota niewykonanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zatwierdzonych do realizacji w roku następnym (uchwała budżetowa)

903

Konto 909 - "Rozliczenia międzyokresowe"
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.
Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontami 134 lub 260), a na stronie Ma - przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów (np.: subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego).
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów.
Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 909:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeksięgowanie na dochody raty części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej w grudniu roku ubiegłego na rok następny

901

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ raty części oświatowej subwencji ogólnej w grudniu roku ubiegłego na rok następny

133

Konto 960 – Skumulowane wyniki budżetu
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 - stan skumulowanej nadwyżki budżetu.
Ewidencja szczegółowa: powinna umożliwić identyfikację nadwyżki lub niedoboru.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 960:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie zgodnie z datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły niedoboru rozliczonego w roku ubiegłym

961

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk- przeniesienie zgodnie z datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok nadwyżki rozliczonej w roku ubiegłym

961

Konto 961 – Wynik wykonania budżetu
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.
W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.
Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.
W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 961:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeksięgowanie zrealizowanych w danym roku wydatków budżetowych

902

2

Pk – przeksięgowanie ustalonych wydatków niewykonanych

903

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk- przeksięgowanie zrealizowanych w danym roku dochodów budżetowych

901

Konto 962 – Wynik na pozostałych operacjach
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.
Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 962:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – naliczone ujemne różnice kursowe od kredytów zaciągniętych w obcych walutach

134

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk- decyzja o umorzenie zaciągniętej pożyczki

260

2

Pk – naliczone dodatnie różnice kursowe od kredytów zaciągniętych w obcych walutach

134

Konto 991 – Planowane dochody budżetu
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991.
Konto 992 – Planowane wydatki budżetu
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetowych lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.

W Gminie Oleśnica ustala się następujące zasady ewidencji analitycznej kont budżetu:

Symbol konta

Nazwa konta

Rozbudowa analityczna

Sposób ewidencjonowania

133

Rachunek budżetu

Według wykorzystywanych rachunków

Ewidencja w systemie informatycznym

134

Kredyty bankowe

Według udzielających kredyt

135

Rachunek środków na niewygasające wydatki

Według rodzaju wydatku i zgodnie z klasyfikacją budżetową

139

Inne rachunki bankowe

Według poszczególnych lokat

140

Środki pieniężne w drodze

Według rachunków bankowych

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

Według jednostek organizacyjnych

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

Według jednostek organizacyjnych

224

Rozrachunki budżetu

Ze względu na to z kim rozliczenie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej

225

Rozliczenie niewygasających wydatków

Według jednostek realizujących

240

Pozostałe rozrachunki

Według pozostałych rodzajów rozrachunków

250

Należności finansowe

Według rodzajów należności i poszczególnych dłużników

260

Zobowiązania finansowe

Według rodzajów zobowiązań i wierzycieli

290

Odpisy aktualizujące należności

Ewidencja odpisów aktualizujących należności

901

Dochody budżetu

Według wpływów dziennych

902

Wydatki budżetu

Według wydatków jednostek

903

Niewykonane wydatki

Według rodzaju wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową

904

Niewygasające wydatki

Według rodzaju wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową

909

Rozliczenia międzyokresowe

Według rodzaju rozliczeń

960

Skumulowane wyniki budżetu

Według niedoboru lub nadwyżek z poprzednich lat

961

Wynik wykonania budżetu

Według faktycznej wartości (zmniejszenia lub zwiększenia) i źródeł ich pochodzenia

962

Wynik na pozostałych operacjach

Według pozostałych operacji nierasowych

991

Planowane dochody budżetu

Według planu dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową

992

Planowane wydatki budżetu

Według planu wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową

Ustala się plan kont dla jednostki budżetowej, tj. Urzędu Gminy Oleśnica:

011

Środki trwałe

Bilansowe

013

Pozostałe środki trwałe

Bilansowe

020

Wartości niematerialne i prawne

Bilansowe

030

Długoterminowe aktywa finansowe

Bilansowe

071

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Bilansowe

072

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Bilansowe

073

Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Bilansowe

080

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Bilansowe

101

Kasa

Bilansowe

130

Rachunek bieżący jednostki

Bilansowe

135

Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Bilansowe

137

Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Bilansowe

139

Inne rachunki bankowe

Bilansowe

141

Środki pieniężne w drodze

Bilansowe

201

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Bilansowe

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

Bilansowe

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

Bilansowe

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

Bilansowe

224

Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Bilansowe

225

Rozrachunki z budżetami

Bilansowe

226

Długoterminowe należności budżetowe

Bilansowe

228

Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Bilansowe

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Bilansowe

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Bilansowe

234

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Bilansowe

240

Pozostałe rozrachunki

Bilansowe

245

Wpływy do wyjaśnienia

Bilansowe

290

Odpisy aktualizujące należności

Bilansowe

310

Materiały

Bilansowe

400

Amortyzacja

Bilansowe

401

Zużycie materiałów i energii

Bilansowe

402

Usługi obce

Bilansowe

403

Podatki i opłaty

Bilansowe

404

Wynagrodzenia

Bilansowe

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Bilansowe

409

Pozostałe koszty rodzajowe

Bilansowe

720

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Bilansowe

750

Przychody finansowe

Bilansowe

751

Koszty finansowe

Bilansowe

760

Pozostałe przychody operacyjne

Bilansowe

761

Pozostałe koszty operacyjne

Bilansowe

770

Zyski nadzwyczajne

Bilansowe

771

Straty nadzwyczajne

Bilansowe

800

Fundusz jednostki

Bilansowe

810

Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

Bilansowe

840

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Bilansowe

851

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Bilansowe

853

Fundusze celowe

Bilansowe

860

Wynik finansowy

Bilansowe

900

Projekty UE

Pozabilansowe

976

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

Pozabilansowe

980

Plan finansowy wydatków budżetowych

Pozabilansowe

981

Plan finansowy niewygasających wydatków

Pozabilansowe

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Pozabilansowe

999

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Pozabilansowe

W Urzędzie Gminy Oleśnica stosuje się do ewidencji operacji gospodarczych konta księgowe o następującej treści ekonomicznej:

Zespół 0 - "Majątek trwały"
Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji:
1)rzeczowego majątku trwałego;
2)wartości niematerialnych i prawnych;
3)finansowego majątku trwałego;
4)umorzenia majątku;
5)inwestycji.

Konto 011 – Środki trwałe
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
1)przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;
2)przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
3)nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
4)zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
1)wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;
2)ujawnione niedobory środków trwałych;
3)zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
1)ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;
2)ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
3)należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 011:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Fa VAT – zakup środka trwałego

201

2

OT – przyjęcie środka trwałego po zakończonej inwestycji

080

3

Środki trwałe otrzymane w wyniku umowy lub w innej formie nieodpłatnej, np. darwoizna

800

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Fa VAT – sprzedaż środka trwałego:

 - wartość netto środka trwałego

 - wysokość umorzenia

 

800

071

Konto 013 – Pozostałe środki trwałe
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
1)środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;
2)nadwyżki środków trwałych w używaniu;
3)nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
1)wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania;
2)ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej
Typowe zapisy Wn i Ma konta 013:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Fa VAT – zakup środka trwałego

201

2

Stwierdzona podczas inwentaryzacji nadwyżka pozostałych środków trwałych

240

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

LT – likwidacja pozostałego środka trwałego:

 - wartość netto pozostałego środka trwałego

 - wysokość umorzenia

 

800

072

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 020:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Fa VAT – wartości niematerialnych i prawnych

201

2

Przyjęcie do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych bezpłatnie o wartości początkowej:

- przekraczającej 3.500 zł

- do 3500 zł

 

 

 

800

760

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Zdjęcie wartości niematerialnej i prawnej z ewidencji na skutek likwidacji w wyniku zużycia, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania:

- wartość netto

- wartość umorzenia

 

 

 

800

071

Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe
Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności akcji i innych długotrwałych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuższym niż rok.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.
Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 030:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb - wniesienie udziałów do spółki w formie pieniężnej

130

2

Wniesienie udziałów do spółki w formie aportu po cenie rynkowej

800

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wycofanie udziałów ze spółki

751

Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 071:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

LT – przeksięgowanie dotychczasowego umorzenia w wyniku likwidacji środka trwałego

011

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk - umorzenie środków trwałych

400

Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.
Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 072:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

LT – przeksięgowanie dotychczasowego umorzenia w wyniku likwidacji pozostałego środka trwałego

013

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk - umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

401

Konto 073 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.
 Na stronie Wn tego konta ewidencjonuje się zwiększenia długoterminowych aktywów finansowych, na stronie Ma – zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 073:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych - zwiększenie

750

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych - zmniejszenie

751

Konto 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
1)poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu;
2)poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej;
3)poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności:
1)środków trwałych;
3)wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 080:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Fa VAT – księgowanie kosztów udokumentowanych fakturą dotyczących środków trwałych w budowie

201

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

OT – przyjęcie środka trwałego

011

Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji:
1)krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach;
2)krótkoterminowych papierów wartościowych;
3)krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w bankach;
4)udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych;
5)innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.
Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Konto 101 – Kasa
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie:
1)stanu gotówki w walucie polskiej;
2)stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce;
3)wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 101:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Rk – wypłata gotówki z banku do kasy

141

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Rk – odprowadzenie gotówki z kasy do banku

041

2

Rk – wypłata stypendium szkolnego

240

3

Rk – zapłata za fakturę

201

Konto 130 – Rachunek bieżący jednostki
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:
1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym, w korespondencji z kontem 223;
2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów 1, 2, 3, 4, 7 lub 8;
2)okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222;
3)okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku wydatków budżetowych stanowiących wydatki strukturalne ich ewidencję prowadzi się na koncie 130. Wydatki strukturalne  wyodrębnia się poprzez dodanie – po klasyfikacji budżetowej - właściwego kodu strukturalnego. Zasady klasyfikacji wydatków strukturalnych w Urzędzie reguluje odrębne zarządzenie.
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:
1)wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do okresu sprawozdawczego, przy czym na koniec roku obrotowego konto 130 nie wykazuje salda;
2)dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przelane do budżetu, przy czym na koniec roku obrotowego konto 130 nie wykazuje salda.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie:
1)przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;
2)przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 130:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ środków na wydatki

223

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb- zapłata za fakturę

201

2

Wb – wypłata stypendium szkolnego

240

3

Wb –zwrot przez kontrahenta nadpłaty w związku ze złożoną fakturą korektą (na minus)

201

Konto 135 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 135:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ środków ZFŚS

851

2

Wb – spłata udzielonych pożyczek z ZFŚS

234

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb- wypłata udzielonej pożyczki z ZFŚS

234

2

Wb – zapłata za fakturę z tytułu wycieczki pracowniczej

201

Konto 137 – Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Konto 137 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie.
Na koncie 137 dokonuje się księgowań na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływ tych środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma wypływ tych środków.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 137 powinna umożliwić ustalenie stanu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w podziale na źródła ich pochodzenia.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 137:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ środków zagranicznych

228

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – realizacja zobowiązania

201

Konto 139 – Inne rachunki bankowe
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia.
Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:
1) czeków potwierdzonych;
2) sum depozytowych;
3) sum na zlecenie;
4) środków obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także według kontrahentów.
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 139:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ środków tytułem zabezpieczenia umowy/ wadium

240

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb –zwrot zabezpieczenia wykonania umowy / wadiów

240

Konto 141 – Środki pieniężne w drodze
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.
Środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane na bieżąco. Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 141:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpłaty z kasy do banku

101

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb –wypłaty z banku do kasy

130

Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia"
Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń.
Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.
Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej i umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut, a przy rozliczaniu środków europejskich również odpowiednio w podziale na programy lub projekty.

Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, które są ujmowane na koncie 221.
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa do konta 201 jest prowadzona według poszczególnych kontrahentów i według podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 201:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – zapłata za fakturę

130

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Fa VAT – księgowanie zobowiązania na podstawie faktury za usługę

402

2

Fa VAT – księgowanie zobowiązania dotyczącego prowadzonej inwestycji

080

Konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy.
Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 221:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – kwota należności z tytułu dochodów budżetowych

720

2

Pk – zwrot nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

720

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – odpis należności budżetowych

720

Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji odpowiednio z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 222:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb- przelew dochodów budżetowych na rachunek budżetu

130

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb- wpływ dochodów budżetowych na konto jednostki

130

Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:
1) roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800;
2)okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczegolności:
1)okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130;
2)okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.
Na koncie 223 ujmuje się również operacje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek budżetu Gminy środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 223:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeksięgowanie na fundusz wydatków budżetowych na koniec roku na podstawie sprawozdań budżetowych

800

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb- zwrot na rachunek budżetu niewykorzystanych na koniec roku środków budżetowych

130

2

Wb – przelew środków na wydatki

130

Konto 224 – Rozliczenie dotacji budżetowych
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności:
1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810;
2)wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji według jednostek oraz przeznaczenia tych środków.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 224:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – przekazanie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury / organizacji pozarządowej

130

2

Wb – zwrot dotacji niewykorzystanej w roku jej udzielenia (na minus)

130

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – uznanie dotacji za rozliczoną i wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem na podstawie pisma kierownika referatu merytorycznego lub pracownika merytorycznego

810

2

Pk – wyksięgowanie na koniec roku rozliczonych i przypisanych do zwrotu dotacji, które nie wpłynęły do końca roku na rachunek bankowy i z tego względu zostały zaliczone do przychodów z tytułu dochodów budżetowych (zapis równoległy na podstawie decyzji Wn 222, Ma 720)

810

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec budżetów.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 225:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – przelew podatku dochodowego od wynagrodzeń

130

2

Wb –zapłata podatku VAT

130

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Lista płac – naliczone i potrącone w listach wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

231

2

Deklaracja VAT – naliczenie zobowiązania z tytułu podatku VAT

403

Konto 226 – Długoterminowe należności
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w korespondencji z kontem 221.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.
Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu poszczególnych należności budżetowych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 226:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk- przypis należności długoterminowych

840

2

Pk – przeniesienie należności z krótkoterminowej do długoterminowej (równolegle Wn720 i Ma 840)

221

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie należności długoterminowej do krótkoterminowej w wysokości raty należnej na dany rok (równolegle Wn 840 i Ma 720)

221

Konto 228 – Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Konto 228 służy do ewidencji i rozliczeń środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki europejskie.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje się w szczególności:
1) roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w korespondencji z kontem 800;
2)przekazanie środków na pokrycie wydatków realizowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innym jednostkom, w korespondencji z kontem 137.
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się w szczególności wpływ środków otrzymanych na pokrycie wydatków realizowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub przeznaczonych dla innych jednostek, w korespondencji z kontem 137.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 228 powinna umożliwić ustalenie stanu rozliczeń środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w podziale na źródła ich pochodzenia.

Konto 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi są dokonywane rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 229:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Lista zasiłków – zasiłki z budżetu ubezpieczenia społecznego

231

2

Wb– przelew do ZUS zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, FP lub PFRON

130

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Lista płac – naliczone składki ZUS, składka PFRON, FP

405

Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
1)wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń;
2)wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń;
3)wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń;
4)potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń.
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 231:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wypłata wynagrodzeń ujętych na listach

130

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Lista płac – naliczenie wynagrodzeń

404

Konto 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
1)wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę;
2)należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych;
3)należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
4)należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód;
5)zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
1)wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki;
2)rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych;
3)wpływy należności od pracowników.
Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków.
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 234:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – wypłata pożyczki z ZFŚS dla pracownika

135

2

Wb – wypłata ryczałtu za używanie prywatnego samochody do celów służbowych przez pracownika

130

3

Lista wypłat – należne odsetki od pożyczki z ZFŚS

851

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb- spłata rat pożyczki przez pracownika

135

2

Faktura Vat – zakup przez pracownika ze środków własnych materiałów biurowych do UG

201

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 240:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – zwrot wadium, kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umów

139

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb- wpłata przez oferenta, kupca wadium, kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umów

139

Konto 245 – Wpływy do wyjaśnienia
Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.
Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 245:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – zwrot kwoty wyjaśnionej

130/139/135

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – wpływ kwoty do wyjaśnienia

130/139/135

Konto 290 – Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma - zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 290:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – likwidacja wartości odpisów aktualizujących należności w związku z ich uregulowaniem

760

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – utworzenie odpisu aktualizującego należności

761

Konto 310 – Materiały
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych.

Konto 400 – Amortyzacja
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Ewidencja szczegółowa umożliwia identyfikację poszczególnych składników, od których są naliczane odpisy. Odpisy amortyzacyjne nalicza się raz na koniec roku kalendarzowego lub w momencie sprzedaży, przekazania lub likwidacji środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 400:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – naliczenie odpisów amortyzacyjnych od umarzanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

071

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na wynik finansowy na koniec roku

860

Konto 401 – Zużycie materiałów i energii
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.
Ewidencja szczegółowa umożliwia identyfikację realizacji planu finansowego wydatków i jest prowadzona w układzie klasyfikacji budżetowej. Konto na koniec roku nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 401:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Faktura VAT – zakup materiałów biurowych wydanych do zużycia

201

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na wynik finansowy na koniec roku

860

Konto 402 – Usługi obce
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.
Ewidencja szczegółowa umożliwia identyfikację realizacji planu finansowego wydatków i jest prowadzona w układzie klasyfikacji budżetowej. Konto na koniec roku nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 402:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Faktura VAT – za wykonanie remontu świetlicy

201

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na wynik finansowy na koniec roku

860

Konto 403 – Podatki i opłaty
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.
Ewidencja szczegółowa umożliwia identyfikację realizacji planu finansowego wydatków i jest prowadzona w układzie klasyfikacji budżetowej. Konto na koniec roku nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 403:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Deklaracja podatkowa – zapłata podatku od nieruchomości

225

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na wynik finansowy na koniec roku

860

Konto 404 – Wynagrodzenia
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).
Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Ewidencja szczegółowa umożliwia identyfikację realizacji planu finansowego wydatków i jest prowadzona w układzie klasyfikacji budżetowej. Konto na koniec roku nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 404:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Lista płac – wynagrodzenia dla pracowników

231

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na wynik finansowy na koniec roku

860

Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Ewidencja szczegółowa umożliwia identyfikację realizacji planu finansowego wydatków i jest prowadzona w układzie klasyfikacji budżetowej. Konto na koniec roku nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 405:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Lista płac – naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń

229

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na wynik finansowy na koniec roku

860

Konto 409 – Pozostałe koszty rodzajowe
Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.
Ewidencja szczegółowa umożliwia identyfikację realizacji planu finansowego wydatków i jest prowadzona w układzie klasyfikacji budżetowej. Konto na koniec roku nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 409:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Rozliczenie kosztów podróży służbowej pracownika

234

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na wynik finansowy na koniec roku

860

Konto 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu Gminy oraz jednostek budżetowych, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych. Przypisu przychodów i odpisu z tytułu dochodów budżetowych dokonuje się na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. Ewidencja szczegółowa jest prowadzona w księgowości podatkowej w systemie ręcznym na odrębnych kartotekach.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 720:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Odpis tytułem dochodów budżetowych

221

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przypis przychodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez UG Oleśnica

221

Konto 750 – Przychody finansowe
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 750:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na koniec roku

860

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – wpływ dywidendy

240, 221

Konto 751 – Koszty finansowe
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 751:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wb – zapłata odsetek od pożyczek/obligacji

130

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na koniec roku

 

860

Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe.
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 760:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na koniec roku

860

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – sprzedaż samochodu stanowiącego własność gminy

221

Konto 761- Pozostałe koszty operacyjne
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe.
W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 761:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – odpis aktualizujący należności wątpliwe

290

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na koniec roku

 

860

Konto 770 – Zyski nadzwyczajne
Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860 (Wn konto 770).
Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 770:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na koniec roku

860

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przyznane odszkodowania

221

Konto 771 – Straty nadzwyczajne
Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860 (Ma konto 771).
Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 771:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Faktura VAT za usługi remontowe zniszczonego przez powódź budynku stanowiącego własność Gminy

201

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na koniec roku

 

860

Konto 800 – Fundusz jednostki
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222;
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
5) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223;
3) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227;
4) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228;
5) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
6) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
7) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
8) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
9) wartość objętych akcji i udziałów;
9) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 800:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych – pod datą sprawozdania budżetowego

222

2

Pk- przeksięgowanie w roku następnym straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860

860

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeniesienie salda na koniec roku

 

860

2

Pk – przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków – pod datą  sprawozdania budżetowego

223

Konto 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224;
2) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta 810 na konto 800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 810:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – dotacje zakwalifikowane jako rozliczone na podstawie pisma kierownika referatu merytorycznego

224

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeksięgowanie w końcu roku dotacji z budżetu – całkowite rozliczenie

 

800

Konto 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - ich zmniejszenie lub rozwiązanie.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu:
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń;
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 840:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – odpis przychodów przyszłych okresów

226

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przypis przychodów przyszłych okresów

 

226

Konto 851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń;
2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 851:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Faktura VAT – za wycieczkę pracowniczą

201

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Wb – odpis na ZFŚS

135

2

Lista płac – odsetki od pożyczki dla pracownika

234

Konto 853 – Fundusze celowe
Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma - przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.
Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie.
Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 853:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Faktura VAT za usługi

201

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

WB- wpływ środków na fundusz

135

Konto 860 – Wynik finansowy
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409;
2) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;
3) strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;
2) zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 860:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeksięgowanie na koniec roku obrotowego kosztów zespołu 4

Konta zespołu 4

2

Pk - przeksięgowanie zysku bilansowego w nowym roku obrotowym

800

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – przeksięgowanie straty bilansowej w nowym roku obrotowym

800

Konto 900 – Projekty UE
Konto służy do ewidencji wkładu własnego niepieniężnego wnoszonego w formie rzeczowej lub niematerialnej na rzecz realizowanego projektu UE. Konto jest prowadzone odrębnie dla każdego projektu i z podziałem na rodzaj wnoszonego wkładu, tj. w zależności od rodzaju kosztu jaki stanowi wnoszony wkład (np. wartość wniesionej pracy wolontariuszy zostanie zaksięgowana na stronie Wn konta 900-1-0404).
Typowe zapisy Wn konta 900:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Wartość wniesionej pracy wolontariuszy na rzecz projektu XX

-

2

Wartość wniesionego urządzenia na rzecz projektu

-

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami
Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między  jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 976:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Należności od innych jednostek organizacyjnych ustalone na podstawie rachunków, faktur, decyzji administracyjnych, not księgowych

-

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Zapłata należności na podstawie Wb

-

2

Saldo należności niezapłaconych na koniec roku

 

Konto 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym;
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 980:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – księgowanie planu finansowego wydatków budżetowych

-

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – wartość zrealizowanych wydatków

-

Konto 981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.
Typowe zapisy Wn i Ma konta 981:

Lp.

Strona Wn

Konto przeciwstawne

1

Pk – księgowanie planu finansowego wydatków niewygasających

-

Lp.

Storna Ma

Konto przeciwstawne

1

Pk – równowartość zrealizowanych wydatków

-

Konto 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

W Urzędzie Gminy Oleśnica ustala się następując zasady ewidencji analitycznej kont:

Symbol konta

Nazwa konta

Rozbudowa analityczna

Sposób ewidencjonowania

011

Środki trwałe

Księga inwentarzowa wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Ewidencja w systemie informatycznym

013

Pozostałe środki trwałe

Księga inwentarzowa wg poszczególnych rodzajów

Ewidencja w systemie informatycznym i ręcznym

020

Wartości niematerialne i prawne

Księga inwentarzowa wg klasyfikacji rodzajowej wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja w systemie informatycznym i ręcznym

030

Długoterminowe aktywa finansowe

Wg beneficjentów i ich wartości

Ewidencja w systemie informatycznym

071

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Księga inwentarzowa wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Ewidencja w systemie informatycznym i ręcznym

072

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Księga inwentarzowa wg poszczególnych rodzajów

Ewidencja w systemie informatycznym i ręcznym

073

Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Wg rodzajów i ich wartości

Ewidencja w systemie informatycznym

080

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Według inwestycji

Ewidencja w systemie informatycznym

101

Kasa

Według kolejnego numeru kasy

Ewidencja w systemie informatycznym

130

Rachunek bieżący jednostki

Według klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

135

Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Według ewidencjonowanych i wykorzystywanych rachunków

Ewidencja w systemie informatycznym

137

Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Według ewidencjonowanych i wykorzystywanych rachunków oraz rodzajów wpływów

Ewidencja w systemie informatycznym

139

Inne rachunki bankowe

Według ewidencjonowanych i wykorzystywanych rachunków

Ewidencja w systemie informatycznym

141

Środki pieniężne w drodze

Według kolejnych numerów kasy

Ewidencja w systemie informatycznym

201

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Według poszczególnych kontrahentów

Ewidencja w systemie informatycznym

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

Według rodzajów należności z tytułu dochodów i dłużników/podatników

Ewidencja w systemie informatycznym i ręcznym

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

Zgodnie z rodzajami dochodów

Ewidencja w systemie informatycznym

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

Według dysponentów

Ewidencja w systemie informatycznym

224

Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Według podmiotów i rodzajów dotacji

Ewidencja w systemie informatycznym

225

Rozrachunki z budżetami

Według rodzajów podatników i klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

226

Długoterminowe należności budżetowe

Według dłużników/podatników

Ewidencja w systemie informatycznym i ręcznym

228

Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Według poszczególnych wydatków

Ewidencja w systemie informatycznym

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Według instytucji i rodzajów zobowiązań

Ewidencja w systemie informatycznym

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Według pracowników

Ewidencja w systemie informatycznym

234

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Według pracowników

Ewidencja w systemie informatycznym

240

Pozostałe rozrachunki

Według kontrahenta

Ewidencja w systemie informatycznym

245

Wpływy do wyjaśnienia

Według poszczególnych wpływów

Ewidencja w systemie informatycznym

290

Odpisy aktualizujące należności

Według należności

Ewidencja w systemie informatycznym

310

Materiały

Według rodzajów materiałów

Ewidencja w systemie informatycznym

400

Amortyzacja

-

Ewidencja w systemie informatycznym

401

Zużycie materiałów i energii

Zgodnie z rodzajem kosztów i klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

402

Usługi obce

Zgodnie z rodzajem kosztów i klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

403

Podatki i opłaty

Zgodnie z rodzajem kosztów i klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

404

Wynagrodzenia

Zgodnie z rodzajem kosztów i klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Zgodnie z rodzajem kosztów i klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

409

Pozostałe koszty rodzajowe

Zgodnie z rodzajem kosztów i klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

720

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

-

Ewidencja w systemie informatycznym

750

Przychody finansowe

-

Ewidencja w systemie informatycznym

751

Koszty finansowe

-

Ewidencja w systemie informatycznym

760

Pozostałe przychody operacyjne

-

Ewidencja w systemie informatycznym

761

Pozostałe koszty operacyjne

-

Ewidencja w systemie informatycznym

770

Zyski nadzwyczajne

Według wartości księgowej

Ewidencja w systemie informatycznym

771

Straty nadzwyczajne

Według wartości księgowej

Ewidencja w systemie informatycznym

800

Fundusz jednostki

Według wartości księgowej i rodzaju

Ewidencja w systemie informatycznym

810

Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

Według klasyfikacji budżetowej

Ewidencja w systemie informatycznym

840

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

-

Ewidencja w systemie informatycznym

851

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Według wartości księgowej

Ewidencja w systemie informatycznym

853

Fundusze celowe

Według rachunków bankowych

Ewidencja w systemie informatycznym

860

Wynik finansowy

Według wartości księgowej

Ewidencja w systemie informatycznym

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Monika Warszawska 2013-01-03 10:46:10
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl