Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVII/182/12


1121
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / budĹźet gminy

UCHWAŁA NR XXVII/182/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych w roku budżetowym 2012 wydatków, które nie wygasająz upływem tego roku budżetowego, jak poniżej:
1) wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w m. Boguszyce – dokumentacja;
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, według załącznika do uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w §1 są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

§ 3. Ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w wykazie, o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2013-01-03 14:12:53
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl