Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVII/187/12


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OCHRONA

UCHWAŁA NR XXVII/187/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oleśnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), - Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oleśnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) w gospodarstwach domowych liczących od 1 do 6 osób:
- dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110 l lub 120 l albo 240 l,
- po dwa worki 120 l z folii LDPE lub dwa pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l oddzielnie na każdą frakcję odpadów o ujednoliconych kolorach, w tym:
- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych,
- w kolorze zielonym na szkło,
- w kolorze niebieskim na makulaturę,
b) w gospodarstwach domowych liczących powyżej 6 osób:
- dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110 l lub 120 l albo 240 l
- po dwa worki 120 l z folii LDPE lub dwa pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l lub 240 l oddzielnie na każdą frakcję odpadów o ujednoliconych kolorach, w tym:
- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych,
- w kolorze zielonym na szkło,
- w kolorze niebieskim na makulaturę,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
- po dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 240 l lub 1100 l albo kontenery o pojemności 5,0 m³ lub 7,0 m³,
- po dwa pojemniki o pojemności 240 l lub 1100 l albo 2,5 m³ oddzielnie na każdą frakcję odpadów, w tym:
- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych,
- w kolorze zielonym na szkło,
- w kolorze niebieskim na makulaturę,

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych uzależniona jest od pojemności pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne na danej nieruchomości.
2. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 odbiera się:
1) w szkołach, przedszkolach:
- po dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110 l lub 120 l,
- po dwa pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l oddzielnie na każdą frakcję odpadów, w tym:
- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych,
- w kolorze zielonym na szkło,
- w kolorze niebieskim na makulaturę,
2) w lokalach handlowych:
- po dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110 l lub 120 l,
- po dwa pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l oddzielnie na każdą frakcję odpadów, w tym:
- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych,
- w kolorze zielonym na szkło,
- w kolorze niebieskim na makulaturę,
3) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych zakładach pracy w zależności od ilości zatrudnionych osób:
- po dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l, 240 l lub 1100 l,
- po dwa pojemniki o pojemności 120 l, 240 l lub 2,5 m³ oddzielnie na każdą frakcję odpadów, w tym:
- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych,
- w kolorze zielonym na szkło,
- w kolorze niebieskim na makulaturę.

§ 4. Odpady komunalne na terenie Gminy Oleśnica odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dwa razy w miesiącu kalendarzowym.

§ 5. 1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: przeterminowane leki i opakowania po lekach należy przekazywać i umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zlokalizowanych w aptekach i placówkach zdrowia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczna wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2013-01-03 15:16:55
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl