Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVII/188/12


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OCHRONA

UCHWAŁA NR XXVII/188/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), - Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Oleśnica, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Oleśnica, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
3. Opłatę należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy utworzony odrębnie dla każdego właściciela nieruchomości.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 upływa w dniu 10 sierpnia 2013 roku i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 lipca 2013 roku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Oleśnica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczna wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2013-01-03 15:31:32
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl