Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVII/190/12


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OCHRONA

UCHWAŁA NR XXVII/190/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012 poz. 391) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Oleśnica, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszejuchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Oleśnica deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 31.01.2013 r.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Oleśnica deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 31.01.2013 r.
3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:
1) nie zamieszkują mieszkańcy;
2) nie powstają odpady komunalne
- zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Oleśnica deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Ustala się obowiązek dołączenia do pierwszej deklaracji następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
1) kopia umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2) ostatni rachunek za wywóz odpadów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu z załącznikiem.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2013-01-04 09:23:38
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl