Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/197/12
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE

UCHWAŁA NR XXVIII/197/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/182/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/182/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych w roku budżetowym 2012 wydatków, które nie wygasają z upływem tego roku budżetowego, jak poniżej:
1) wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w m. Boguszyce – dokumentacja;
2) wydatki bieżące na wykonanie opinii dotyczącej charakteru linii telekomunikacyjnych.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, według załącznika do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu - załącznik - uzasadnienie.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2013-01-04 13:08:47
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl