Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/198/12
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE

UCHWAŁA NR XXVIII/198/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/97/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/97/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleśnica na lata 2012 – 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu - załącznik - uzasadnienie.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2013-01-04 13:18:22
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl