Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/201/12

 


1101
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE

UCHWAŁA NR XXVIII/201/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy na kwotę 35.069.362,00 zł w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 30.793.217,00 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 4.276.145,00 zł;
2. Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według źródeł określa załącznik nr 1, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 1.1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 35.690.840,00 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 30.454.520,97 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.236.319,03 zł.
2. Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 30.454.520,97 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.176.474,25 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26.607.159,97 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.813.000,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.896.490,50 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 0,00 zł w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1.000.000,00 zł.
3. Wydatki majątkowe gminy obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.466.319,03 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 0,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 2, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 2.1
5. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 621.478,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 621.478,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu gminy określa się na kwotę 1.219.268,00 zł i rozchody budżetu określa się na kwotę 597.790,00 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań, określa załącznik nr 4.

§ 5. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 36.200,69 zł.
2. W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 84.993,31 zł.

§ 6. Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 3.043.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.147.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.900.000,00 zł,
b) dla innych podmiotów w wysokości 247.000,00 zł;
2) dotacje celowe w wysokości 896.000,00 zł, w tym :
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 565.000,00 zł,
b) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 231.000,00 zł,
c) na pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej według załącznika nr 8.

§ 10. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 162.600,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 162.600,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Określa się wyodrębnione w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki według załącznika nr 10.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 411.175,00 zł;
3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 621.478,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem:
a) przeniesień wydatków między działami,
b) zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone odrębną uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do wysokości ustalonego limitu;
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu z załącznikami i uzasadnieniem.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2013-01-04 14:03:36
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl