Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY

ZARZĄDZENIE NR 15/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349), zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Oleśnica o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 2. 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczenia środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej zwanego dalej funduszem.
2. Regulamin został uzgodniony z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, zwanym dalej przedstawicielem załogi.

§ 3. 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Wójt w porozumieniu z przedstawicielem załogi, może w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa, zwiększyć wysokość odpisu podstawowego na każdego emeryta i rencistę, objętego opieką socjalną. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest do końca lutego danego roku i obowiązuje jedynie w danym roku kalendarzowym.
3. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
4. Środki funduszu mogą być zwiększane poprzez:
1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,
2) odsetki od środków funduszu oraz wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

§ 4. 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
2. Wójt ustala roczny preliminarz dochodów i wydatków funduszu, po uprzednim uzgodnieniu go z przedstawicielem załogi.
3. Nie można pokrywać z funduszu wydatków, które nie mogą być z niego finansowane, ani obciążać funduszu zobowiązaniami niezgodnymi z celami funduszu i ustawą.
4. Środkami funduszu administruje samodzielnie, zgodnie z regulaminem Wójt na podstawie projektu przedłożonego przez przedstawiciela załogi.

§ 5. 1. Przedstawiciel załogi lub pracownik, któremu nie przyznano świadczenia z funduszu może, jeżeli zostały naruszone postanowienia regulaminu, wystąpić do Wójta z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie określonego podania o przyznanie świadczenia.
2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest:
1) określenia imienia i nazwiska osoby występującej z wnioskiem,
2) określenia imienia i nazwiska osoby korzystającej z funduszu, której wniosek dotyczy,
3) wskazanie świadczenia będącego przedmiotem wniosku,
4) wskazania konkretnego postanowienia regulaminu, które zostało naruszone wraz z uzasadnieniem,
5) złożenie wniosku w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Wójta decyzji o przyznaniu, bądź nie przyznaniu świadczenia z funduszu.
3. Wójt rozpatruje wniosek w terminie 7 dni, a jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga uzgodnienia z przedstawicielem załogi w terminie 14 dni, od daty złożenia wniosku.

Rozdział 2.
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu.

§ 6. 1. Do korzystania ze świadczeń funduszu uprawnione są osoby:
1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
3) emeryci i renciści – byli pracownicy urzędu,
4) członkowie rodzin pracowników pozostających na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej do czasu ukończenia szkoły w systemie dziennym, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
2. Członkami rodzin o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 jest małżonek oraz pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo.
3. Emerytami lub rencistami w rozumieniu regulaminu są osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę bezpośrednio po zakończeniu pracy w urzędzie.

Rozdział 3.
Przeznaczenie środków.

§ 7. 1. Świadczeniami z funduszu są:
1) wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie,
2) wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) pomoc rzeczowa lub materialna – zapomogi pieniężne przyznawane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i inne – pracownikom, emerytom i rencistom,
4) imprezy okolicznościowe, pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz zakupy drobnych upominków z nimi związanych,
5) świadczenia rzeczowe,
6) bony towarowe,
7) działalność kulturalno – oświatowa – organizacja imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu,
8) wypoczynek w dni wolne od pracy, organizowany w formie turystyki grupowej,
9) zakup wiązanek pogrzebowych – w przypadku śmierci dziecka, ojca, matki, teścia, teściowej pracownika, emeryta urzędu,
10) świadczenia pieniężne dla pracowników urzędu.
2. Z funduszu może być również finansowana pomoc zwrotna z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, w szczególności na:
1) modernizację lub remont mieszkania bądź domu jednorodzinnego w wysokości do 5.000,00 zł,
2) zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej do 10.000,00 zł,
3) budowę domu jednorodzinnego do 10.000,00 zł.
3. Pomoc na cele wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 może być przyznana pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, po przepracowaniu trzech lat w urzędzie oraz renciście i emerytowi, który dołączy do wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
4. Pomoc na cele wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 może być przyznana tylko jeden raz w ciągu całego okresu pracy osoby uprawnionej w urzędzie.
5. Pomoc na cele wymienione w ust. 2 pkt 1 może być przyznana pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego w urzędzie oraz renciście i emerytowi.

Rozdział 4.
Zasady i warunki korzystania z funduszu.

§ 8. 1. Świadczenia lub pomoc z funduszu o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 pkt 1-3 przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Podstawą do obliczenia ulgowych świadczeń stanowi złożone oświadczenie:
1) osoby uprawnionej do korzystania z funduszu o dochodzie na członka rodziny za miesiąc luty, złożone do 31 marca bieżącego roku,
2) osoby uprawnionej, a zatrudnionej w Urzędzie Gminy Oleśnica po 31 marca bieżącego roku o dochodzie na członka rodziny za miesiąc październik, złożone do 30 listopada bieżącego roku, według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się następujące kryteria podziału środków z funduszu:
1) dochód do 1.000,00 zł na osobę w rodzinie, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci - 100% na 1 etat,
2) dochód od 1.001,00 zł do 2.000,00 zł na osobę w rodzinie - 96% na 1 etat,
3) dochód od 2001,00 zł i powyżej na osobę w rodzinie - 94% na 1 etat.
4. Pracownicy mogą raz w roku korzystać ze świadczenia urlopowego tj. wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.
5. Podstawą przyznawania świadczenia urlopowego jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych.
6. Wypłata świadczenia urlopowego nastąpi nie później, jak w przeddzień rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w § 8 ust. 5.

§ 9. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.

§ 10. 1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej w formie pożyczki na podstawie zawartej umowy, pod warunkiem całkowitej spłaty poprzedniej pożyczki.
2. Udzielone pożyczki wymienione w § 7 ust. 2 wymagają:
1) zawarcia umowy w formie pisemnej,
2) poręczenia dwóch poręczycieli, będących pracownikami urzędu.
3. Pożyczki określone w § 7 ust. 2 pkt 1 udzielane są na okres spłaty nie dłuższy niż 24 miesiące i podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% rocznie.
4. Pożyczki określone w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 udzielane są na okres spłaty nie dłuższy niż 36 miesięcy i podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% rocznie.
5. Spłatę pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu po jej udzieleniu.
6. Natychmiastowa spłata pożyczki wraz z odsetkami może nastąpić w przypadku:
1) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,
2) wykorzystania pożyczki na inne cele, niż określony w umowie.
7. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. Spłaceniu przez poręczycieli nie podlega jedynie kwota niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 11. 1. Wnioski o udzielenie jednej z form pomocy finansowej z funduszu wstępnie kwalifikuje przedstawiciel załogi.
2. Decyzję o przyznaniu świadczenia z funduszu podejmuje Wójt.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. Treść regulaminu podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.

§ 14. Traci moc Zarządzenie Nr 172/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Nr 12/11 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Nr 16/11 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Nr 7/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przedstawiciel Załogi
(-) Agnieszka Kembłowska

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2013-01-10 11:10:37
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl