Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / NAJM LOKALI

SOO.0050.91.2012


ZARZĄDZENIE Nr 91/12
Wójta Gminy Oleśnica

z dnia 13 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Na podstawie art. 7, art. 8, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.) oraz §5 Załącznika do Uchwały nr VI/15/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica

Wójt Gminy Oleśnica zarządza, co następuje:

§ 1.


1. Dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oleśnica ustala się miesięczną bazową stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości: 3,00 zł (trzy złote 00/100).
2. Dla lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oleśnica ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 50% stawki bazowej czynszu obowiązującej w lokalach mieszkalnych.

§ 2.


Przy ustalaniu czynszu należy uwzględniać czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
(-) Marcin Kasina

 

 

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 91/12
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZASADY USTALANIA STAWKI CZYNSZU REGULOWANEGO W LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GIMNY OLEŚNICA


1. Stawkę czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych ustala się dla poszczególnych mieszkań jako iloczyn stawki bazowej oraz wskaźnika uwzględniającego czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową mieszkania.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej określa § 1 zarządzenia.
3. Czynnikami zwiększającymi wysokość ustalonej stawki bazowej czynszu regulowanego o 10 % za każdy z czynników są:
1/ wyposażenie lokalu mieszkalnego w ciepłą wodę,
2/ wyposażenie lokalu w centralne ogrzewanie,
3/ wyposażenie lokalu w łazienkę lub w.c.
4/ instalacja wod.-kan.
5/ instalacja gazowa.
4. Czynnikami obniżającymi wysokość ustalonej stawki bazowej czynszu regulowanego o 1%
za każdy z czynników są:
1/ lokale nie wyposażone w w.c.
2/ lokale posiadające pokoje bez dostępu do światła dziennego
5. Czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu regulowanego nie mają zastosowania do lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oleśnica.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2013-01-15 15:05:06
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl