Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 72/XII/99
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

UCHWAŁA NR 72/XII/99
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 22 czewrwca 1999 r.


w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu w drodze bezprztargowej

Na podstawie:
- art. 18 ust 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust 2 pkt 3 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
z późn. zm,/,
- art. 68 ust 1 pkt 7 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/ Dz. U. Nr 115, poz.741, zm.Dz.U.106 z 1998 r. poz.668/,


Rada Gminy Oleśnica uchwala co następuje :


§ 1. Rada Gminy Oleśnica wyraża zgodę Zarządowi Gminy Oleśnica na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art 67 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny:
1) jeżeli nabywca płaci gotówką:
a) 50% - w domach jedno i dwurodzinnych,
b) 70% - we wszystkich innych przypadkach.
2) w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty:
a) 35% - w domach jedno i dwurodzinnych,
b) 60% - we wszystkich innych przypadkach.


§ 2. Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat Ucząc od dnia nabycia zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż wymienione w art. 68 ust l pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zobowiązany jest zwrócić kwotę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.


§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Oleśnica: Nr 197/XLIV/98 z dnia 30 marca 1998r.
w sprawie zasad zbywania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości; Nr 204/XLV/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. i Nr 54/IX/99 z dnia
30 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XLIV/98 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30
marca 1998 roku w sprawie zasad zbywania nieruchomości wchodzących w skład gminnego
zasobu nieruchomości.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, które nastąpi w dniu 23 czerwca 1999 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Oleśnicy.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-09-07 12:05:04
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl