Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 74/XIII/99
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR 74/XIII/99
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 lipca 1999 r.


w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu.


Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala,co następuje :

§ 1.1.W celu opracowania projektu budżetu przewodniczący zarządu w terminie do dnia 1 października wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne.
2.W oparciu o przedłożone materiały,o których mowa w pkt 1 , przewodniczący zarządu zobowiązuje kierowników referatów urzędu gminy (referatów,samodzielne stanowiska pracy) do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych.
3.Radni i komisje rady gminy w terminie do 15 października mają prawo składać zarządowi gminy wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego,zaopiniowane przez właściwe komisje rady.
4.Jednostki pomocnicze w terminie do 15 października mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględnione w projekcie budżetu.
5.Podmioty publiczne oraz podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych mogą w terminie do 15 października składać wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy.
6.Wycinkowe materiały planistyczne, opracowane zgodnie z ust.2 , są w terminie do 30 października przekazane skarbnikowi gminy.

§ 2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, otrzymanych wniosków , prognozowanych dochodów własnych budżetu gminy, zakresu i kwot dotacji i funduszy celowych, jak również subwencji z budżetu państwa skarbnik opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 3. l.Opracowany,na podstawie przedłożonych przez skarbnika materiałów, projekt uchwały budżetowej z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, zarząd gminy najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej.
2.W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej oraganowi stanowiącemu, zarząd przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych
3. Jednostki organizacyjne opracowują projekty planów finansowych w terminie - nie później niż do 22 grudnia.
4.Zarząd gminy podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu w trybie przewidywanym dla ogłoszenia budżetu.

§ 4. 1.Przewodniczący organu stanowiącego niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom organu.
2.Komisje organu w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.
3.Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie, zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.
4.Opinie komisji przedstawiane są komisji właściwej ds. budżetu która przy współudziale przewodniczących pozostałych komisji, w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, formułuje ostateczną opinie i przedkłada ją zarządowi.

§ 5. 1.Zarząd gminy po zapoznaniu się z opinią komisji właściwej ds. budżetu oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni przedkłada organowi stanowiącemu skorygowany projekt budżetu.
2. Nie uwzględnione w projekcie budżetu wnioski wymagają uzasadnienia zarządu.

§ 6. Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty :
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem zarządu,
- odczytanie opinii komisji stałych, wniosków radnych,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie stanowiska zarządu gminy w sprawie opinii komisji wniosków radnych,
- dyskusję nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 7. 1.Uchwałę budżetową organ stanowiący uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, w uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 marca roku budżetowego.
2.Podstawą gospodarki finansowej, do czasu uchwalenia uchwały budżetowej jest projekt uchwały budżetowej.
3.Bez zgody zarządu organ stanowiący nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian dochodów i wydatków zwiększających deficyt budżetu.

§ 8. 1.Zakres materiałów do projektu budżetu, opracowanych według formularzy określają wzory - załączniki Nr 1 - 9 do uchwały.
2.Projekt uchwały budżetowej obejmuje :
- zestawienie tabelaryczne prognozowanych dochodów wg ważniejszych źródeł, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- zestawienie tabelaryczne wydatków w szczegółowości do dziłu, rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne,
- przychody i rozchodu związane z finansowaniem deficuytu budżetu lub przeznaczeniem nadwyżki budżetu,
- dochodu z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wykaz realizowanych inwestycji gminnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania,
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
- przychodów i wydatków funduszy celowych,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
- zestawienie dotacji przyznanych z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
3.Projekt uchwały budżetowej może również określać :
- środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych,
- rezerwy celowe,
- zestawienie wynagrodzeń osobowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,
- inne postanowienia i upoważnienia dla zarządu i jednostek organizacyjnych.

§ 9. Do projektu uchwały budżetowej zarząd gminy dołącza :
- objaśnienia tekstowe ,
- informacje o stanie mienia komunalnego,
- informacje o stanie zobowiązań finansowych i wierzytelności gminy.

§ 10. 1.Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać :
- w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji,
- w zakresie wydatków - uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem :
a) wydatków jednostek organizacyjnych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych,
b) dotacji udzielanych z budżetu,
c) wydatki na inwestycje
d) wydatki na zadania administracji rządowej zleconych gminie
- omówienia przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych kredytów bankowych,
- informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych oraz stanie zaawansowania robót.
2. Objaśnienia do projektu budżetu winny być odniesione do przewidywanego wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem odchyleń od wielkości planowanych w roku ubiegłym oraz uwzględnienie prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 11. Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać :
- dane dotyczące praw własności użytkowania wieczystego, udziału w spółkach o posiadaniu itp.
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 12. Wykonanie uchwały zaleca się Zarządowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-09-07 12:16:08
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl